กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1408
ชื่อเรื่อง: การตรวจสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาใบขลู่และผลของระยะเวลาการเก็บรักษาต่อความสามารถในการออกฤทธิ์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Determination of pharmaceuticals property of indian marsh fleabane leaf and effect of storage time on bioactive potential
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
สมจิตต์ ปาละกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
สารต้านอนุมูลอิสระ
ใบขลู่
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ในการตรวจสอบสมบัติการต้านอนูมูลอิสระและของสารสกัดจากใบขลู่ 3 ชนิด คือ สารสกัดจากใบขลู่สด สารสกัดจากใบขลู่ตากแห้ง และสารสกัดจากใบขลู่อบ พบว่า สารสกัดจากใบขลู่อบที่สกัดด้วยเอทานอล ร้อยละ 70 ปริมาตรเป็น 50 เท่า (ปริมาตรต่อน้ำหนักใบขลู่สด) มีปริมารสารต้านอนุมูลอิสระ DPPH ได้สูงสุดเ่ากับ 66.07+- 2.53 มิลลิกรัมสมมูลของโทรลอกซ์ต่อกรัมตัวอย่าง มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ABTS สูงสุดเท่ากับ 48.53+- 2.54 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมตัวอย่าง และมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ปริมาณสารประกอบ ฟลาโวนอยด์ทั้งหมดสูงสุด ให้ค่าเท่ากับ 59.34+-2.03 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมตัวอย่าง และ 26.76+-0.98 มิลลิกรัมสมมูลของ คาทีชินต่อกรัมตัวอย่างตามลำดับ ส่วนการศึกษาความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรส พบว่า สารสกัดจากใบขลู่ทั้ง 3 วิธี ไม่มีฤทธิ์ใน การยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรส (acetylcholinesterase)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1408
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_038.pdf1.46 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น