การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง มารดาและทารก

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2548การเรียนรู้จากประสบการณ์ในห้องเรียนของนิสิตพยาบาลในรายวิชาการดูแลสุขภาพมารดา-ทารกแรกเกิดในภาวะเสี่ยงและเบี่ยงเบนพิริยา ศุภศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2545ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและวิธีการเผชิญความเครียดของมารดาที่มีบุตรคลอดก่อนกำหนดเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤตนฤมล ธีระรังสิกุล; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; อัญชัญ เตชะวีราการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนของมารดาหลังคลอดที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมวันเพ็ญ ฤทธา; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; พิริยา ศุภศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนกำหนดของมารดามุสลิมพงค์สุวรรณ สมาแฮ; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; นฤมล ธีระรังสิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเกื้อที่มีอิทธิพลต่อการทำหน้าที่ครอบครัวของมารดาทารกคลอดก่อนกำหนดจินตนา วัชรสินธุ์; มณีรัตน์ ภาคธูป; อัจฉโรบล แสงประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2546ผลการสัมผัสจากมารดาต่อการเจริญเติบโตของทารกคลอดก่อนกำหนดและความผูกพันระหว่างมารดา-ทารกมณีรัตน์ ภาคธูป; สุรีย์รัตน์ ชวันธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548ผลการให้ความรู้แก่มารดาวัยรุ่นหลังคลอดครรภ์แรกโดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อความรู้ และการตอบสนองสื่อสัญญาณทารกจินตนา วัชรสินธุ์; มณีรัตน์ ภาคธูป; วรรณี เดียวอิศเรศ; ทัศนา หลีค้วน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมของมารดาในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดมณีรัตน์ ภาคธูป; นุจรี ไชยมงคล; ภัทราวดี ชัยงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจมารดาต่อความสามารถของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยมากในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดรุ่งนพนันท์ เขียวสุประเสริฐ; นุจรี ไชยมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557ผลของโปรแกรมการโอบกอดร่วมกับการอ่านอัลกุรอานของมารดามุสลิมต่อการเจริญเติบโตของทารกคลอดก่อนกำหนดและความผูกพันรักใคร่ระหว่างมารดา-ทารกวนิสา หะยีเซะ; ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์; นุจรี ไชยมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ผลของโปรแกรมส่งเสริมความผูกพันในระยะตั้งครรภ์ต่อความผูกพันระหว่างมารดาและทารกหลังคลอด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพามณิสรา เคร่งจริง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2545แบบแผนการเลี้ยงดูบุตรวัยขวบปีแรกของมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีสุพิศ สุวรรณประทีป; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์