กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2927
ชื่อเรื่อง: ผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมของมารดาในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of empowerment promoting program on behavior of mothers caring for premature infants
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มณีรัตน์ ภาคธูป
นุจรี ไชยมงคล
ภัทราวดี ชัยงาม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ทารกคลอดก่อนกำหนด - - การดูแล
มารดาและทารก
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2554
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2927
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p23-34.pdf3.79 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น