กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3109
ชื่อเรื่อง: ผลการสัมผัสจากมารดาต่อการเจริญเติบโตของทารกคลอดก่อนกำหนดและความผูกพันระหว่างมารดา-ทารก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The Effect of Maternal Touch on the Growth of Preterm Infants and Maternal - Infant Attacment
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มณีรัตน์ ภาคธูป
สุรีย์รัตน์ ชวันธร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การสัมผัส
ทารกคลอดก่อนกำหนด - - การเจริญเติบโต
มารดาและทารก
มารดาและบุตร
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2546
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3109
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p57-69.pdf2.58 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น