กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/444
ชื่อเรื่อง: ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและวิธีการเผชิญความเครียดของมารดาที่มีบุตรคลอดก่อนกำหนดเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Uncertainty in illness and coping strategies of mothers with premature infants admitted in neonatal intensive care unit
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นฤมล ธีระรังสิกุล
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์
อัญชัญ เตชะวีราการ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ความวิตกกังวล
ความเครียด
ทารกคลอดก่อนกำหนด
มารดาและทารก
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2545
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของบุตรและวิธีการเผชิญความเครียดของมารดา ที่มีบุตรคลอดก่อนกำหนดเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต กลุ่มตัวอย่าง คือ มารดาที่มีบุตรคลอดก่อนกำหนดเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต จำนวน 84 คน โรงพยาบาล จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เดือนกันยายน 2543 ถึงเดือน สิงหาคม 2544 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวของมารดา แบบสอบถามความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของมิเชล (Mishel, 1983) และแบบสอบถามวิธีการเผชิญความเครียดของจาโลวิค (Jalowiec, 1988) ผลการวิจัย พบว่ามารดามีความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยสูง โดยมีความรู้สึกไม่แน่นอนด้านความคลุมเครือเกี่ยวกับความเจ็บป่วยสูงสุด และใช้วิธีการเผชิญความเครียดด้านการแก้ปัญหาทางอ้อมมากที่สุด ด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า อายุ ระดับการศึกษาและลำดับที่ของบุตรมีความสัมพันธ์ทางลบกับความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย และพบว่าความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางลบกับวิธีการเผชิญความเครียด ด้านการแก้ปัญหาทางอ้อม จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเสนอแนะว่า พยาบาลควรให้ความสำคัญในการช่วยมารดาที่มีบุตรคลอดก่อนกำหนดเพื่อลดความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย โดยเฉพาะการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและแผนการรักษา ตลอดจนการให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยและการใช้วิธีการเผชิญความเครียดอย่างเหมาะสม The purpose of this descriptive study was to examine the relationship among uncertainty in illness and coping strategies of mothers withpremature infants. Purposive sampling was used to select 84 mothers whose premature infants were admitted in neonatal intensive care unit at Chonburi hospital during september, 2000 to august, 2001. data were collected by using 3 questionnaires: demographic questionnaire, Parent's-perception of uncertainty in illness (Mishel, 1983) and Jalowiec's coping scale (Jalowiec, 1988). The result of this study revealed that mothers with premature infants had uncertainly in illness scores and found that ambiguity in illness was the highest source of uncertainty. Most of mothers with premature infants used palliative coping as a coping strategy. In addition, age level, education and birth order showed statistically negative correlation to uncertatinty in illness. Moreover, there was statistically negative relationship between uncertainty in illness and palliative coping. The findings suggest that nurses should realize and help mothers with premature infants to reduce uncertainly in illness by prpviding information about disease treatment patterns, promoting family's participation in patient care and enhancing appropriate coping strategies.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/444
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
title.pdf59.73 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter1.pdf145 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter2.pdf430.99 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter3.pdf93.26 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter4.pdf452.44 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter5.pdf70.97 kBAdobe PDFดู/เปิด
bibliography.pdf81.98 kBAdobe PDFดู/เปิด
appendix.pdf156.84 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น