การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ผู้ป่วย - - การดูแล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 36 จากทั้งหมด 36 < ก่อนหน้า 
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553ประสิทธิผลของแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอินทิรา อินทร์เกิด; วัลภา คุณทรงเกียรติ; เขมารดี มาสิงบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายสุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; ฐิติรัตน์ ทองขาว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ประสิทธิผลของโปรแกรมการหย่าเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจล้มเหลวต่อความสำเร็จของการหย่าเครื่องช่วยหายใจและระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจสุภาภรณ์ ด้วงแพง; เขมารดี มาสิงบุญ; วัลภา คุณทรงเกียรติ; เพ็ญศรี ละออ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ปัจจัยทำนายการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์สุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; นารี ศรชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549ปัจจัยทำนายการเผชิญความเครียดของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะเขมารดี มาสิงบุญ; วริยา วชิราวัธน์; วัลภา คุณทรงเกียรติ; ดารารัตน์ ปานดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548ปัจจัยทำนายพลังอำนาจของญาติผู้ดูแลเด็กป่วยเรื้อรังจินตนา วัชรสินธุ์; มณีรัตน์ ภาคธูป; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักรัชนี หลงสวาสดิ์; สุภาภรณ์ ด้วงแพง; เขมารดี มาสิงบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองภาวนา กีรติยุตวงศ์; รัชนี สรรเสริญ; ประกอบพร ทิมทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับปานกลางในระยะฟื้นสภาพสุภาภรณ์ ด้วงแพง; เขมารดี มาสิงบุญ; พรจันทร์ สุวรรณมนตรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กป่วยที่รับการรักษาในโรงพยาบาลยุนี พงศ์จตุรวิทย์; นุจรี ไชยมงคล; ธันยมนย์ วงษ์ชีรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544ผลกระทบของการบาดเจ็บที่สมองที่มีต่อผู้ป่วยและครอบครัวนิภาวรรณ สามารถกิจ; สุภาภรณ์ ด้วงแพง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547ผลของการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวานโดยใช้สื่อเพลงหมอลำรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; อมรรัตน์ ประเสริฐไทยเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ผลของแผนการจำหน่ายแบบสหสาขาวิชาชีพต่อความสามารถในการทำกิจกรรมของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลระยองอาภรณ์ ดีนาน; วัลภา คุณทรงเกียรติ; นฤมล ปทุมารักษ์; นิ่มนวล ชูยิ่งสกุลทิพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพที่บ้านต่อการรับรู้ภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และค่าความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุรัชนี สรรเสริญ; จินตนา วัชรสินธุ์; นภารัตน์ ธราพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังปานจิตต์ เอี่ยมสำอางค์; มณีรัตน์ ภาคธูป; วรรณี เดียวอิศเรศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551เปรียบเทียบความต้องการข้อมูลและการได้รับข้อมูลจริงของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้ายที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเขมารดี มาสิงบุญ; วัลภา คุณทรงเกียรติ; พัชรินทร์ ศิลป์กิจเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์