กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3119
ชื่อเรื่อง: ผลกระทบของการบาดเจ็บที่สมองที่มีต่อผู้ป่วยและครอบครัว
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The Impact of Traumatic Brain Injury on Patients and Families
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นิภาวรรณ สามารถกิจ
สุภาภรณ์ ด้วงแพง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: บาดแผลและบาดเจ็บ
ผู้ป่วย - - การดูแล
สมอง
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2544
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3119
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p11-31.pdf3.33 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น