กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3018
ชื่อเรื่อง: ผลของแผนการจำหน่ายแบบสหสาขาวิชาชีพต่อความสามารถในการทำกิจกรรมของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลระยอง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อาภรณ์ ดีนาน
วัลภา คุณทรงเกียรติ
นฤมล ปทุมารักษ์
นิ่มนวล ชูยิ่งสกุลทิพย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ผู้ป่วย - - การดูแล
โรงพยาบาลระยอง
หลอดเลือดสมอง - - โรค - - ผู้ป่วย
โรงพยาบาล - - การรับและการจำหน่ายผู้ป่วย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2550
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3018
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p50-62.pdf230.65 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น