การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2545การประเมินการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป พ.ศ. 2545กรุงไท นพรัตน์; เอกวิทย์ มณีธร; สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559การประเมินการใช้กำลังคนตามแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสี่จังหวัดยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกของประเทศไทย (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด)สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; บุญร่วม นภาโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2545การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการอุดมศึกษาของประเทศไทย: การศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2550ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนดนโยบาย การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคลตามกรอบข้อกฎหมายและในทางปฏิบัติ : กรณีศึกษาเขตพื้นที่ตรวจราชการที่ 3 จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราดสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2555คุณภาพชีวิตภายใต้การได้รับสวัสดิการของผู้ต้องขัง กรณีศึกษา: เรือนจำกลางเพชรบุรีสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; ปกรณ์ มณีปกรณ์; กัญญา อึ้งเจริญวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2554นโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาจีน: วิกฤตหรือโอกาสทางการศึกษาสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; วิเชียร ตันศิริมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2550บทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ : กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราดกรุงไท นพรัตน์; เอกวิทย์ มณีธร; สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; สโรชา แพร่ภาษา; กรทิพย์ ศรีเรืองเมตตา, และอื่นๆ
2558ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; ไพรัตน์ วงษ์นาม; ทวีชัย สายทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์