กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4180
ชื่อเรื่อง: การชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Rental payment of state property for livingin Chonburi Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อภิสรา ม่วงใหม
ธีระ กุลสวัสดิ์
อนุรัตน์ อนันทนาธร
สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
จีระ ประทีป
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: ค่าเช่า
ที่ราชพัสดุ -- การเช่า
ที่ราชพัสดุ -- ไทย -- ชลบุรี
สาขารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรี เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรี และเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจากการชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรี จำนวน 1,063 ราย ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 291 ราย ผลการศึกษา พบว่าการชำระค่าเช่าของผู้เช่าส่วนใหญ่ตรงเวลา มีเพียงส่วนน้อยที่ชำระ ค่าเช่าล่าช้า ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรี พบว่า ลักษณะการครอบครองที่ราชพัสดุ อัตราค่าเช่าในปัจจุบัน และวิธีการชำระค่าเช่าในปัจจุบันมีผลต่อการชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่ออยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ส่วนปัจจัยทางอาชีพ รายได้ในครอบครัว รายจ่าย ในครอบครัว ความพอเพียงของรายได้ เงินออม กฎ ระเบียบ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การจัดเก็บค่าเช่า และมาตรการติดตามทวงถามค่าเช่าที่ดินราชพัสดุค้างชำระ ไม่มีผลต่อการชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ปัญหาและข้อเสนอแนะในการชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุพบว่า การเพิ่มช่องทางการชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ ในปัจจุบันรูปแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแสวงหาความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตให้มากขึ้น ดังเช่นการพัฒนาระบบการชำระเงินแบบ e-Payment หรือ Electronic Payment System เช่น การชำระผ่านธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส การชำระค่าเช่าทางไปรษณีย์ หรือจัดให้มีการจัดเก็บค่าเช่านอกสถานที่ตามอำเภอที่ห่างไกล ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่า สามารถช่วยลดปัญหาการค้างชำระค่าเช่าได้ รวมไปถึงให้เจ้าหน้าที่ออกพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยือนผู้เช่า เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เช่าให้เห็นถึงความสำคัญของสิทธิประโยชน์ หน้าที่ของผู้เช่าต่อผู้ให้เช่าในการชำระค่าเช่า ค่าธรรมเนียม หรือเงินอื่นใด ตลอดจนการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุอย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4180
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
politic12n1p173-190.pdf389.62 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น