การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ทวีชัย สำราญวานิช

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 43  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552การทำนายการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมคลอไรด์ทวีชัย สำราญวานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559การประยุกต์ใช้เถ้าก้นเตาแทนที่ทรายบางส่วนสำหรับคอนกรีตภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเลทวีชัย สำราญวานิช; ศักดิ์จุฬา นามจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559การประเมินสัดส่วนผสมของคอนกรีตผสมเถ้าลอยและคอนกรีตผสมฝุ่นหินปูนในคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วทวีชัย สำราญวานิช; บุญไชย สถิตมั่นในธรรม; ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2553การพัฒนาคอนกรีตที่คงทนสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่เผชิญกับการทำลายของคลอไรด์ทวีชัย สำราญวานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2552การพัฒนาคอนกรีตที่ทนทานต่อการทำลายของน้ำทะเลทวีชัย สำราญวานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2547การศึกษาการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตผสมเถ้าลอยด้วยวิธีการวัดค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลทวีชัย สำราญวานิช; เดชบดินทร์ ศิริ; สิทธิชัย เพียรขุนทด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การศึกษาการแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีตเพื่อทำนายอายุการใช้งานของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทวีชัย สำราญวานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560การศึกษาการแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีตเพื่อทํานายอายุการใช้งานของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปีที่ 1)ทวีชัย สำราญวานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2549การศึกษากำลังรับแรงของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมไฟเบอร์ทวีชัย สำราญวานิช; ปรัชญา จูเหล็ง; นัฐภา ภาระศรี; อภินันท์ ภูชัน; สุรสิทธิ์ หมั่นวิชา, และอื่นๆ
2549การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตและมอร์ต้าร์ที่ผสมไฟเบอร์ทวีชัย สำราญวานิช; กิตติศักดิ์ นนทเขตขยัน; ภาณุมาศ ดวงสิทธิโชค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2547การศึกษาปริมาณเกลือคลอไรด์วิกฤตของการสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอยวรรณวรางค์ รัตนานิคม; ทวีชัย สำราญวานิช; สิทธิชัย เพียรขุนทด; เดชบดิทร์ ศิริ; วิชิต พุฒิสันติกุล, และอื่นๆ
2550การศึกษาพฤติกรรมกำลังรับแรงดัดของคานคอนกรีตเสริม Fiber Reinforced Polymer (FRP)ทวีชัย สำราญวานิช; พลากร เจิมรังษี; ธิติพันธุ์ แสงนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2550การศึกษาพฤติกรรมของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมสตีลไฟเบอร์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทวีชัย สำราญวานิช; สราวุฒิ อินทรบ; กิติศักดิ์ ใจตรง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2549การศึกษาพลังงานการแตกร้าวและความคงทนของคอนกรีต ที่ผสมสารปอซโซลาน: เถ้าลอยและตะกรันจากการหลอมเหล็กทวีชัย สำราญวานิช; ปรัชญา จูเหล็ง; นัฐภา ภาระศรี; ณรงฤทธิ์ เย็นอารมณ์; เกศสุดา เลาอารีกิจ, และอื่นๆ
2547การศึกษาสัมประสิทธิ์การเผยแพร่ของเกลือคลอไรด์ในซีเมนต์เพสต์ที่ผสมเถ้าลอยทวีชัย สำราญวานิช; เดชบดินทร์ ศิริ; สิทธิชัย เพียรขุนทด; วิชิต พุฒิสันติกุล; วรรณวรางค์ รัตนานิคม, และอื่นๆ
2562การหาปริมาณมวลรวมหยาบในคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว ด้วยวิธีทางภาพถ่ายธิดาพร เชื้อสวัสดิ์; ทวีชัย สำราญวานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การแพร่ของคลอไรด์และความสามารถเก็บกักคลอไรด์ของซีเมนต์เพสต์ ผสมเถ้าลอย ผงหินปูน สารขยายตัวและเส้นใยทวีชัย สำราญวานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560การแพร่ของคลอไรด์และความสามารถเก็บกักคลอไรด์ของซีเมนต์เพสต์ ผสมเถ้าลอย ผงหินปูน สารขยายตัวและเส้นใยทวีชัย สำราญวานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562การใช้เถ้าลอยเพื่อปรับปรุงกำลังอัดและความต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมคอนกรีตรีไซเคิลจากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จทวีชัย สำราญวานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558กำลังรับแรงอัดและการซึมผ่านน้ำของคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็กทวีชัย สำราญวานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์