กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1187
ชื่อเรื่อง: การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตและมอร์ต้าร์ที่ผสมไฟเบอร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study of mechanical properties of concrete and mortar with fibers
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ทวีชัย สำราญวานิช
กิตติศักดิ์ นนทเขตขยัน
ภาณุมาศ ดวงสิทธิโชค
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: คุณสมบัติเชิงกล
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยนี้มุ่งศึกษาคุณสมบัติเชิงกลซึ่งได้แก่ กำลังรับแรงอัด กำลังรับแรงดึง กำลังรับแรงดัด ค่ายังโมดูลัส อัตราส่วนปัวซองค์และพลังงานการแตกร้าวคอนกรีตที่ผสมไฟเบอร์เป็นสารผสมเพิ่ม รวมถึงศึกษากำลังรับแรงอัด กำลังรับแรงดึง กำลังรับแรงดัดของมอร์ต้าร์ผสมไฟเบอร์อีกด้วย สำหรับการศึกษากำลังรับแรงอัด กำลังรับแรงดึง กำลังแรงดัด และพลังงานการแตกร้าวของคอนกรีต ได้เตรียมคอนกรีตที่อัตราส่วนผสมต่างๆ กัน โดยมีอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสา 0.55 และ 0.60 ค่าอัตราส่วนของปริมาตรเพสต์ต่อปริมาตรช่องว่าง 1.2 และ 1.4 ปริมาณไฟเบอร์ที่ใส่ในคอนกรีต 0.15% และ 0.2% โดยปริมาตรของคอนกรีต และมีไฟเบอร์ 3 ชนิดที่ศึกษาได้แก่ สตีลไฟเบอร์ อาคิลิกไฟเบอร์ และกลาสไฟเบอร์ ทำการทดสอบที่อายุ 3, 7, 28 และ 91 วัน ส่วนการศึกษาค่ายังโมดูลัสและอัตราส่วนปัวซองค์ของคอนกรีตทำการทดสอบที่อายุ 28 และ 91 วัน จากผลการทดลองพบว่า กำลังรับแรงอัด กำลังรับแรงดึง กำลังรับแรงดัด และพลังงานการแตกร้าวของคอนกรีตทุกอัตราส่วนผสม มีค่าสูงขึ้นเมื่ออายุของคอนกรีตมากขึ้น และเมื่อปริมาณไฟเบอร์สูงขึ้นจะทำให้ค่ากำลังรับแรงอัด กำลังรับแรงดึง กำลังรับแรงดัด และพลังงานการแตกร้าวของคอนกรีต เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้กำลังรับแรงอัด กำลังรับแรงดึง กำลังรับแรงดัดและพลังงานการแตกร้าวของคอนกรีตที่ผสมอาคิลิกไฟเบอร์ และกลาสไฟเบอร์เป็นสารผสมเพิ่มมีค่าใกล้เคียงกัน ส่วนคอนกรีตที่ผสมสตีลไฟเบอร์เป็นสารผสมเพิ่มมีค่ามากที่สุด และมีค่าศุงกว่าอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบที่อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานที่เท่ากัน และในปริมาณเท่ากันสำหรับค่ากำลังรับแรงอัด กำลังรับแรงดึง กำลังรับแรงดัดของมอร์ต้าร์ผสมไฟเบอร์มีแนวโน้มเช่นเดียวกับคอนกรีต
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1187
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น