กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1200
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสัมประสิทธิ์การเผยแพร่ของเกลือคลอไรด์ในซีเมนต์เพสต์ที่ผสมเถ้าลอย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study of chloride diffusion coefficient of cement-fly ash pastes
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ทวีชัย สำราญวานิช
เดชบดินทร์ ศิริ
สิทธิชัย เพียรขุนทด
วิชิต พุฒิสันติกุล
วรรณวรางค์ รัตนานิคม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เกลือคลอไรด์
วันที่เผยแพร่: 2547
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสัมประสิทธิ์การแพร่ของเกลือคลอไรด์ในซีเมนต์เพสต์ที่ผสมเถ้าลอย และหาสัดส่วนผสมคอนกรีตที่ต้านทานการแพร่ของเกลือคลอไรด์ที่ดี โดยได้ทำการหล่อตัวอย่างซีเมนต์เพสต์ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร สูง10 เซนติเมตร ที่มีอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.30 0.40 และ0.50 และมีสัดส่วนการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าลอย 0.20 0.40 และ 0.60 ของปูนซีเมนต์ และใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ทำการบ่มในน้ำบริสุทธิ์เป็นเวลา 7 วันและ 28 วัน หลังจากนั้นนำตัวอย่างมาแช่เกลือคลอไรด์ของโซเดียมคลอไรด์ที่มีความเข้มข้น 5% ของเกลือคลอไรด์ เมื่ออายุการแช่น้ำเกลือคลอไรด์ครบ 28 วัน และ 91 วัน ก็นำก้อนตัวอย่างมาตัดเป็นชิ้นและบดเป็นผงเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณเกลือคลอไรด์ และทำการทดสอบกำลังรับแรงอัดของตัวอย่างที่อายุ 28 วัน ของทุกสัดส่วนการผสม จากการทดลองและวิเคราะห์พบว่า เมื่อเวลาในการบ่มน้ำเท่ากัน ค่าสัมประสิทธิ์ในการแพร่ของเกลือคลอไรด์มีค่าลดลงเมื่อระยะเวลาในการแช่ในสารละลายเกลือคลอไรด์นานมากขึ้น และหากพิจารณาที่ระยะเวลาในการแช่ในสารละลายเกลือคลอไรด์ที่เท่ากันพบว่าเมื่อเวลาในการบ่มนานขึ้น ค่าสัมประสิทธิ์ในการแพร่ของเกลือคลอไรด์มีค่าลดลง ซึ่งการที่สัมประสิทธิ์การแพร่ของเกลือคลอไรด์ที่ลดลงมีสาเหตุมาจากการที่เนื้อของซีเมนต์เพสต์แน่นขึ้น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1200
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น