การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 58 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2548ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการดำเนินงานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาชาดล เมฆประดับ; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; สุจิตรา สมชิต; นิสากร กรุงไกรเพชร; อัญชลี สลับสี, และอื่นๆ
2555ความคิดเห็นของพยาบาลเวชปฏิบัติต่อหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; พนิษฐา พานิชาชีวะกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2543ความมุ่งมั่นในการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์; กมลทิพย์ ด่านชัย; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2546ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพความเป็นอยู่กับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรีสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; จุฑารัตน์ เทพพรบริสุทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554คุณภาพการตรวจคัดกรองเท้าเบาหวานด้วยอุปกรณ์ไบ-ฟิลาเมนท์โดย อสมสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; สมควร เฟ้นดี้; วนิดา นาคศิลา; รวิสุดา บานเย็น; วิไลวรรณ บุรวัฒน์, และอื่นๆ
2555คุณภาพการให้บริการของพยาบาลเวชปฏิบัติตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการในภาคตะวันออกสมสมัย รัตนกรีฑากุล; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; ตระกูลวงศ์ ฦาชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544คุณภาพน้ำและความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระหว่าง BOD5 และ COD ของแม่น้ำบางปะกงวันดี นิลสำราญจิต; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; ลาวัลย์ เอียวสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2544ประสิทธิผลของการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของสถานผดุงครรภ์เอกชนในภาคตะวันออก ประเทศไทยสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตกำรทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภาคตะวันออกมโนวรรณ มากมา; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; นิสากร กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2546ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการออกกำลังกายของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์เขตภาคตะวันออกวรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; มนัสวี เจริญเกษมวิทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีวรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; จิรวรรณ พนายิ่งไพศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรานิคม มูลเมือง; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; สุรีย์ สร้อยทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีวรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; วิโรจน์ เจริญยิ่ง
2556ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรมของพยาบาลวิชาชีพจังหวัดระยองวรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; เจนจิรา เจริญการไกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางธรรมชาติ จังหวัดระยองสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; เจนจิรา เจริญการไกร; อริสรา ฤทธิ์งาม; จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานสตรีในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมารุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; นฤมล โอ้สวนศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตรสไปโรซีสของชาวนาในจังหวัดชัยนาทยุวดี ลีลัคนาวีระ; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; วนิดา นาคศิลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2539ปัจจัยที่สัมพันธ์กับเจตนาที่จะเลือกสถานพยาบาลเป็นคู่สัญญาหลักของผู้ประกันตนในอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ผลการพัฒนาความสามารถของตนเองและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าและสุขภาพเท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2สมควร เฟ้นดี้; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ผลการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถ ความคาดหวังในผล และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นชายตอนต้นพรนภา หอมสินธุ์; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; วันดี ทับทิมทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์