กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3036
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors related to the intention for safety in motorcycle riding of upper secondary school student in Sattahip district, Chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
จิรวรรณ พนายิ่งไพศาล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ความปลอดภัยในท้องถนน
จักรยานยนต์
ผู้ขับขี่จักรยานยนต์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2549
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3036
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p40-51.pdf244.52 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น