กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/679
ชื่อเรื่อง: ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการดำเนินงานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชาดล เมฆประดับ
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
สุจิตรา สมชิต
นิสากร กรุงไกรเพชร
อัญชลี สลับสี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การจัดการสิ่งแวดล้อม - - มาตรฐาน
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม
ไอเอสโอ 14001
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้ทำการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร์เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของแบบสอบถามที่ส่งให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 22 พฤศจิการยน 2547 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2548 ผลการศึกษามีประเด็นสำหรับที่ผู้บริหารสถาบันควรใช้ในการพัฒนาระบบจัดการสิ่งแวดล้อมในคณะพยาบาลศสตร์ ดังนี้ 1.บุคลากรเห็นด้วยว่าควรมีการจัดระบบจัดการสิ่งแวดล้อมในคณะพยาบาลศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 92.3 แต่การขอรับการรับรองระบบตามมาตรฐาน ISO 14001 มีผู้เห็นด้วยเพียงร้อยละ 67.3 เท่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการตามข้อกำหนดในระบบ มาตรฐาน IOS 14001 ทั้งหมด อย่างไรก็ตามคณะพยาบาลศาสตร์เป็นสถาบันทางด้านสุขภาพควารเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร์ควรมีการกำหนดมาตรฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และถือปฏิบัติทุกคน 2.การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การรับรองมาตรฐาน ISO 14001 คณะพยาบาลศาสตร์ควรกำหนดมาตรการในการควบคุม กำกับให้เกิดระบบการดำเนินการอย่างแท้จริง โดยถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัยของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การกำหนดมาตรการอาจดำเนินการด้านการสร้างแรงจูงใจ การออกเป็นกฎระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนการกำหนดมาตรการอาจดำเนินการด้านการสร้างแรงจูงใจ การออกเป็นกฎระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนการกำหนดบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติและเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม 3.การขอรับการรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001 ควรดำเนินการเมื่อได้นำข้อข้อกำหนดต่างๆ ลงสู่การปฏิบัติจนเกิดความตระหนัก การยอมรับ และปฏิบัติจนเป็นประจำวัน ทั้งนี้เนื่องจากการขอรับรองระบบมีค่าใช้จ่ายมาก และมีความต่อเนื่องผูกพันธ์ หากบุคลากรไม่มีพร้อมหรือเป็นเพียงการดำเนินการเพื่อให้ได้มาเพื่อป้ายรับรองระบบเท่านั้น ก็จะไม่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/679
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น