การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 28 จากทั้งหมด 28 < ก่อนหน้า 
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2543ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินของผู้ประกอบอาชีพ ในสถานประกอบการดีสโก้เทค ในเขตจังหวัดชลบุรีศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; อนามัย ธีรวิโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงานในบริเวณก่อสร้างในเขตจังหวัดชลบุรีถิรพงษ์ ถิรมนัส; อุษา ฮกยินดี; ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; นันทพร บุตรบำรุง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจของพนักงานโรงสีข้าวจังหวัดนครราชสีมาสุปราณี คุณร้าน; นันทพร ภัทรพุทธ; ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
2546ผลกระทบของปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นซิลิกาที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้โรงงานโม่หินในเขตจังหวัดชลบุรีศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์; ถิรพงษ์ ถิรมนัส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2545ผลกระทบของปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นที่มีผลต่อสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ใกล้โรงงานโม่หินในเขตภาคตะวันออกศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์; ถิรพงษ์ ถิรมนัส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2564ผลของการใช้หลัก 3E และการมีส่วนร่วมต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงจากงานตัดของพนักงานในโรงงานผลิตพลาสติกแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองมนต์ชัย พงษ์แสน; ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
2556ผลร่วมระหว่างเสียงและการสูบบุหรี่ที่ส่งผลต่อการสูญเสียการได้ยินของพนักงานในอุตสาหกรรมหลอมโลหะแห่งหนึ่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; ภูวสิทธิ์ สิงหภูมิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2558โครงการ การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพและความสามารถในการทำงานของกลุ่มชาวประมงในจังหวัดระยองศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; มริสสา กองสมบัติสุข; โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์