กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/559
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเปรียบเทียบ ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออก: จันทบุรี ระยอง และพัทยา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Comparative study of low income residential in eastern sea shore cities : chanthaburi, Rayong and Pattaya
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมชาย เดชะพรหมพันธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: คนจน - - ที่อยู่อาศัย - - จันทบุรี
คนจน - - ที่อยู่อาศัย - - พัทยา
คนจน - - ที่อยู่อาศัย - - ระยอง
ที่อยู่อาศัย - - ไทย (ชายฝั่งทะเลตะวันออก)
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2530
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/559
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น