รายงานการวิจัย (Research Reports) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 187
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์กี่ยวกับพระเจ้าในคัมภีร์ไบเบิลขจิตา ศรีพุ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2564พุทธวิธีการบริหารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา วัดพระธรรมกายในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีรุ่งนิภา เหลียง; ขันทอง วิชาเดช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563โครงการการถอดบทเรียนการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ : หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพาสุกัญญา บูรณเดชาชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2564จากเทวันธชาดกสู่เทวันคำกาพย์ : การดัดแปลงชาดกเป็นนิทานคำกาพย์ณัฐา ค้ำชู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2562การประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพาวิชัย แย้มหลั่งทรัพย์; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2562รูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ของวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทยมนตรี วิวาห์สุข; เทพพร มังธานี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสารสนเทศกับพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาดวงกมล อุ่นจิตติ; สมฤทัย ธีรเรืองสิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560โครงการความพึงพอใจของนิสิตนิเทศศาสตร์ต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง 2554 และความพึงพอใจของหน่วยงานต่อนิสิตนิเทศศาสตร์ที่ไปฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2559วิชัย แย้มหลั่งทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560สถานภาพระบบโครงสร้างองค์กรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ที่มีผลต่อธรรมาภิบาลบุญเชิด หนูอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561รูปแบบของการสร้างฉันทามติชุมชนเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองธนิต โตอดิเทพย์; สกุล อ้นมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560การทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่การเป็นประเทศอาเซียนในจังหวัดชลบุรี : กรณีบทบาทท่าเรือแหลมฉบังโอฬาร ถิ่นบางเตียว
2561กระบวนการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษของเยาวชนในภาคตะวันออกในการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสุกัญญา บูรณเดชาชัย; ปริญญา สิริอัตตะกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561ศักยภาพเชิงพื้นที่ของเทศบาลเมืองแสนสุขเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุบุญเชิด หนูอิ่ม
2563การสร้างนวัตกรรมสังคมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคตะวันออกศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา
2563แนวทางการจัดหาเงินทุนในห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตทุเรียนในภาคตะวันออกศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา
2562แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในภาคตะวันออกบุญรอด บุญเกิด; พัชรินทร์ รุจิรานุกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2562การรูปแบบของการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว เพื่อรองรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยปานเสก อาทรธุระสุข; เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; กาญจนา บุญยัง; โชเฮ โอกะวะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, และอื่นๆ
2562การพัฒนาวัดเพื่อรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1มนตรี วิวาห์สุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561การศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์นำเข้าเข้ามูลสำหรับการสอบข้อเขียน-การเปรียบเทียบระหว่างอุปกรณ์การเขียนและอุปกรณ์การพิมพ์สุนันทา วงศ์จตุรภัทร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561การสื่อสารเปรียบเทียบในประเด็นการสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล: กรณีศึกษา พัทยา สิงคโปร์ทรงยศ บัวเผื่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 187