กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4258
ชื่อเรื่อง: Factors affecting the knowledge and understanding of epidemic keratoconjunctivitis among food stall traders at Bangsaen Beach, Thailand
ชื่อเรื่องอื่นๆ: ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้และความเข้าใจ โรคตาแดงในผู้ประกอบการแผงลอยอาหาร ชายหาดบางแสนประเทศไทย
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Luksanaporn Krungkraipetch
ลักษณาพร กรุงไกรเพชร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: Keratoconjunctivitis
Health Literacy
Eye -- Diseases
Street-food vendors
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2020
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: บริบท โรคตาแดง เป็นโรคระบาด เกิดที่เยื่อบุตาจากเชื้ออะดิโนไวรัส วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความรู้และความเข้าใจโรคตาแดงจากสื่อที่ผลิตขึ้นใช้ในผู้ประกอบการ แผงลอยอาหารหาดบางแสน ประเทศไทย วิธีการ การศึกษาวิเคราะห์นี้เป็นแบบตัดขวาง ผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นผู้ประกอบการแผงขายอาหาร 111 แห่งที่ หาดบางแสน โดยตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ทัศนคติการเรียนรู้โรคตาแดง ความรู้และความเข้าใจก่อน และหลังการเรียนรู้โรคตาแดงจากสื่อที่ผลิต ใช้เกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 และความพึงพอใจต่อสื่อที่ผลิตขึ้นใช้มาตร วัดของลิเคิร์ท การผลิตสื่อใช้ทฤษฎีช่องว่างความรู้ ประกอบด้วย สาเหตุ อาการ การรักษา และการป้องกัน ใน รูปแบบโบชัวร์ การกระจายเสียงตามสาย และ LCD compact disc น�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยกับความรู้และความเข้าใจหลังจากเรียนรู้จากสื่อที่ผลิต ใช้สถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์ (ไคสแควร์) ผลการวิจัย ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นหญิงไทย (ร้อยละ 83.8) อายุระหว่าง 41 ถึง 60 ปี (ร้อยละ 42.3) ส่วนใหญ่ ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 38.7) ความรู้และความเข้าใจโรคตาแดงของกลุ่มตัวอย่างก่อน เรียนรู้สื่อผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 มีจ�ำนวนร้อยละ 13.6 หลังการเรียนรู้สื่อผ่านเกณฑ์มีจ�ำนวนร้อยละ 93.1 ส่วน ระดับความพึงพอใจต่อความรู้ที่ได้รับจากสื่ออยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 55.9) ระดับการศึกษาเป็นปัจจัยเดียว ที่มีอิทธิพลต่อความรู้และความเข้าใจในโรคตาแดง (χ2 = 39.64, p-value = .00) สรุป จากงานวิจัยนี้พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้และความเข้าใจในโรคตาแดงของผู้ประกอบการแผงลอยอาหาร ที่หาดบางแสน ประเทศไทย คือ ระดับการศึกษา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4258
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
med7n1p21-31.pdf207.32 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น