กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4258
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorLuksanaporn Krungkraipetch
dc.contributor.authorลักษณาพร กรุงไกรเพชร
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
dc.date.accessioned2021-06-23T09:15:18Z
dc.date.available2021-06-23T09:15:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4258
dc.description.abstractบริบท โรคตาแดง เป็นโรคระบาด เกิดที่เยื่อบุตาจากเชื้ออะดิโนไวรัส วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความรู้และความเข้าใจโรคตาแดงจากสื่อที่ผลิตขึ้นใช้ในผู้ประกอบการ แผงลอยอาหารหาดบางแสน ประเทศไทย วิธีการ การศึกษาวิเคราะห์นี้เป็นแบบตัดขวาง ผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นผู้ประกอบการแผงขายอาหาร 111 แห่งที่หาดบางแสน โดยตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ทัศนคติการเรียนรู้โรคตาแดง ความรู้และความเข้าใจก่อนและหลังการเรียนรู้โรคตาแดงจากสื่อที่ผลิต ใช้เกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 และความพึงพอใจต่อสื่อที่ผลิตขึ้นใช้มาตรวัดของลิเคิร์ท การผลิตสื่อใช้ทฤษฎีช่องว่างความรู้ ประกอบด้วย สาเหตุ อาการ การรักษา และการป้องกัน ใน รูปแบบโบชัวร์ การกระจายเสียงตามสาย และ LCD compact disc นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความรู้และความเข้าใจหลังจากเรียนรู้จากสื่อที่ผลิต ใช้สถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์ (ไคสแควร์) ผลการวิจัย ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นหญิงไทย (ร้อยละ 83.8) อายุระหว่าง 41 ถึง 60 ปี (ร้อยละ 42.3) ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 38.7) ความรู้และความเข้าใจโรคตาแดงของกลุ่มตัวอย่างก่อน เรียนรู้สื่อผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 มีจำนวนร้อยละ 13.6 หลังการเรียนรู้สื่อผ่านเกณฑ์มีจำนวนร้อยละ 93.1 ส่วนระดับความพึงพอใจต่อความรู้ที่ได้รับจากสื่ออยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 55.9) ระดับการศึกษาเป็นปัจจัยเดียวที่มีอิทธิพลต่อความรู้และความเข้าใจในโรคตาแดง (χ2 = 39.64, p-value = .00) สรุป จากงานวิจัยนี้พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้และความเข้าใจในโรคตาแดงของผู้ประกอบการแผงลอยอาหาร ที่หาดบางแสน ประเทศไทย คือ ระดับการศึกษาth
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectKeratoconjunctivitisen
dc.subjectHealth Literacyen
dc.subjectEye -- Diseasesen
dc.subjectStreet-food vendorsen
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleFactors affecting the knowledge and understanding of epidemic keratoconjunctivitis among food stall traders at Bangsaen Beach, Thailanden
dc.title.alternativeปัจจัยที่มีผลต่อความรู้และความเข้าใจ โรคตาแดงในผู้ประกอบการแผงลอยอาหาร ชายหาดบางแสนประเทศไทยth_TH
dc.typeArticleth_TH
dc.issue1th_TH
dc.volume7th_TH
dc.year2020th_TH
dc.description.abstractalternativeContext Epidemic keratoconjunctivitis (EKC) is conjunctivitis caused by a group of adenoviruses. Objective To assess factors that influence food stall traders’ knowledge and understanding EKC form education media at Bangsaen Beach, Chonburi, Thailand. Methods This was a cross-sectional analysis study including 111 food stall traders at Bangsaen Beach. The participants answered a set of questionnaires: general data, attitudes toward learning EKC (using 5-point Likert scale), knowledge and understanding the EKC before and after learning EKC through education media (using 70% as passing level) and participants’ gratification toward the media (using 5-point Likert scale). The knowledge gap theory was used to construct education media consisted of etiology, symptoms, management and prevention Results Eighty-three point eight percent of the participants was Thai women, with 42.3% between 41 and 60 years of age. Most had received primary school education (38.7%). The majority of the participants had little knowledge of the disease before receiving information through the media. Only 13.6% passed a pre-test while 93.1% passed the post-test. Furthermore, most of the participants expressed a high level of satisfaction with the knowledge they received through the media (55.9%). The level of education was the only factor that influenced on the knowledge and understanding of epidemic keratoconjunctivitis (X2 = 39.64, p-value = .00). Through brochure, public address system, and LCD compact disc. The nonparametric chi square was used to analyze the data. Conclusions The level of education was only factor affecting the knowledge and understanding of Epidemic Keratoconjunctivitis among food stall traders at Bangsaen Beach, Thailand. The knowledge can be bridged by providing the knowledge gap between what they know and what they have to know.en
dc.journalบูรพาเวชสารth_TH
dc.page21-31.th_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
med7n1p21-31.pdf207.32 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น