กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3947
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาชุดตรวจจับและพิสูจน์เอกลักษณ์ยารูปแบบเม็ดและแคปซูลอัตโนมัติชนิดพกพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of Automatic Portable Drug Identification Machine
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธราธร บุญศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ยาปฏิชีวนะ
ยาเม็ด
สาขาวิทยาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ปัจจุบันยาปฏิชีวนะมีหลายชนิด โดยที่ยาชนิดเดียวกันอาจมีรูปทรงและสีที่แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้เภสัชกรไม่สามารถระบุชนิดของยาได้ทุกประเภท ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทางคณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาเครื่องวิเคราะห์ชนิดยาปฏิชีวนะแบบพกพา และออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดสะดวกต่อการนำไปใช้งานนอกสถานที่ ช่วยในการจัดจำแนกชนิดยา ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ประกอบด้วย วงจรปรับความสว่างแสง เซนเซอร์วัดความเข้มแสง และกล่องเว็บแคม ในส่วนของซอฟต์แวร์จะใชIโปรแกรม HALCON ในการจำแนกลักษณะของเม็ดยา หลักการในการจำแนกชนิดของยาปฏิชีวนะคือการจำแนกรูปทรง สี พื้นที่ เพื่อให้ได้ค่าพารามิเตอร์ออกมา หลังจากนั้นระบุชนิดของยาปฏิชีวนะเปรียบเทียบกับในฐานข้อมูลผ่าน API โดยการเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ของยาปฏิชีวนะกับฐานข้อมูลจะต้องถูกต้องมากกว่าร้อยละ 80 และสั่งการผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น เพื่อแสดงผลออกทางหน้าจอระบบสัมผัสที่ต่อกับ Raspberry Pi 3 จากการทดลองพบว่า ความถูกต้องของระบบ อยู่ที่ร้อยละ 99.91
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3947
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_091.pdf17.1 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น