รายงานการวิจัย (Research Reports) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 382
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561สัมประสิทธิ์ของความดันดินที่สภาวะอยู่นิ่งของดินเหนียวกรุงเทพประกอบตัวใหม่ขณะเพิ่มหน่วยแรงประสิทธิผลในแนวดิ่งปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2564การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยาของโฟมยางธรรมชาติผสมวัสดุคาร์บอนที่ได้จากกระบวนการเชิงเคมีความร้อนจากเปลือกทุเรียนพลวัตน์ เจริญธรขจรชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561ขีดความสามารถและผลการดำเนินการของสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐของประเทศไทยสมมาตุ มหารักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558ความคงทนและโครงสร้างทางจุลภาคของคอนกรีตผสมเถ้าถ่านหินที่แช่ในสิ่งแวดล้อมทะเลเป็นเวลา 15 ปีวิเชียร ชาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561พัฒนากล้องถ่ายภาพดิจิตอลในตรวจจับยาอัตโนมัติเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทยวิรุฬห์ ศรีบริรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557พฤติกรรมการรับแรงดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้ เหล็กข้ออ้อย ลวดเหล็กกล้า และลวดเหล็กกล้าตีเกลียว โดยวิธีการวิเคราะห์ไฟไนต์อิเลเมนต์ประเภทแสดงรายละเอียดอานนท์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การประเมินความเสียหายของอุโมงค์รถไฟในประเทศไทยสิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การประเมินการแทรกซึมของคลอไรด์ระยะยาวในจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตจากเถ้าถ่านหินภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเลจากผลทดสอบโดยวิธี Bulk diffusion testวิเชียร ชาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561ศึกษาความเป็นไปของการวิเคราะห์โรคอัลไซเมอร์จากภาพถ่ายทางการแพทย์จันทนา ปัญญาวราภรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560การประเมินกำลังรับแรงดัดและความเหนียวของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เหล็กเสริมเกิดสนิมอานนท์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560พฤติกรรมคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกำลังด้วยแผ่นไฟเบอร์ลามิเนต: การทดสอบและการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองไฟไนอิลิเมนต์ประเภทแสดงรายละเอียดอานนท์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนชายทะเลต้นแบบภาณุวัฒน์ ด่านกลาง; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; วารี กังใจ
2560การประเมินกำลังและความเหนียวข้อต่อคาน-เสาเหล็กของเสาต้นในเมื่อรับแรงวัฏจักรด้วยแบบจำลองไฟไนต์ดิเลเมนต์ประเภทแสดงรายละเอียดอานนท์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557การปนเปื้อนของน้ำมันในชั้นทรายเนื้อเดียวที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำภายใต้สภาวะระดับน้ำใต้ดินขึ้นลงสยาม ยิ้มศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557การประเมินสมการการออกแบบ Panel Zone ของโครงข้อแข็งเหล็กเมื่อรับแรงแผ่นดินไหวด้วยวิธีการวิเคราะห์ไฟไนต์อิเลเมนต์อานนท์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การประมาณความถี่ธรรมชาติของโครงสร้างสะพานจากสัญญาณความเร่งของยานพาหนะพัทรพงษ์ อาสนจินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2563นวัตกรรมการสกัดพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยาอย่างต่อเนื่องประสิทธิภาพสูงและได้มาตรฐานการผลิตทางเภสัชกรรมด้วยระบบบิวเทนภายใต้ความดันสูงร่วมกับคาร์บอนไดออกไซด์ยิ่งยวดอาณัติ ดีพัฒนา; อาลักษณ์ ทิพยรัตน์; ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์; นพพล วีระนพนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์, และอื่นๆ
2562การหาปริมาณมวลรวมหยาบในคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว ด้วยวิธีทางภาพถ่ายธิดาพร เชื้อสวัสดิ์; ทวีชัย สำราญวานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2563การพัฒนาเครื่องพ่นละอองลอยอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลเชิงพานิชย์เพื่อขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยโดยนำเอาเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลเหรียญทองสิ่งประดิษฐ์จากเวทีประกวดนานาชาติ ในการฆ่าเชื้อโรคและป้องกันโรคติดต่อ (HAIs) สำหรับสถานพยาบาลและสถานพักฟื้นผู้สูงอายุอาณัติ ดีพัฒนา; อาลักษณ์ ทิพยรัตน์; นพพล วีระนพนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2563การพัฒนานวัตกรรมโถปัสสาวะชายปลอดเชื้อโรค ปราศจากกลิ่น ไม่ทำให้เกิดการกระจายคราบปัสสาวะและเกิดภาระในบ่อบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอาหาร สถานพยาบาลและสถานพักฟื้นผู้สูงอายุอาณัติ ดีพัฒนา; อาลักษณ์ ทิพยรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 382