กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3740
ชื่อเรื่อง: แผนภูมิเสถียรภาพความลาดของชั้นดินเหนียวเนื้อเดียวที่มีกำลังรับแรงคงที่
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Slope stability chart of homogeneous clay layer with uniform strength
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณวรางค์ รัตนานิคม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ปัจจุบันวิธีการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินมีด้วยกันหลากหลายวิธีและแต่ละวิธีมักมีข้อสมมติฐาน ข้อจำกัดและความซับซ้อนที่แตกต่างกันออกไป วิธี method of slice ถือเป็นวิธีการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินวิธีหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย การวิเคราะห์โดยวิธีนี้จะแบ่งมวลดินที่อยู่เหนือ slip surface เป็น vertical slice โดยสามารถสมมุติ slip surface เป็นวงกลมหรือไม่เป็นวงกลม อย่างไรก็ตามจากสมการที่ซับซ้อนในการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินส่งผลทำให้การประเมินเสถียรภาพลาดดินเบื้องต้นในหน้างานทำได้ยากในทางปฏิบัติ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และสร้างแผนภูมิเสถียรภาพความลาดสำหรับชั้นดินเหนียวเนื้อเดียวโดยวิธี Morgenstern and Price และพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อเสถียรภาพลาดดินต่าง ๆ ได้แก่ มุมลาดเอียง, ความสูงของลาดดิน, ความลึกของชั้นดินแข็ง, น้ำหนักบรรทุก และรอยแตกบริเวณส่วนบนของลาดดิน เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เสถียรภาพลาดดินสำหรับการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานถมหรืองานขุดในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3740
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_236.pdf2.94 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น