กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3502
ชื่อเรื่อง: ผลกระทบของแมกนีเซียมซัลเฟตต่อการปรับปรุงคุณภาพดินตะกอนทะเลที่ถูกขุดลอกด้วยปูนขาว เพื่อใช้เป็นวัสดุทางเลือกใหม่ในงานทาง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Influence of magnesium sulfate on lime-marine dredged sediments stabilization as a new material resource for road construction
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณวรางค์ รัตนานิคม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ดิน -- การทดสอบ
แมกนีเซียมซัลเฟต -- การทดสอบ
วัสดุศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การปรับปรุงคุณภาพดินโดยใช้สารผสมเพิ่มถือเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการ ก่อสร้างทางวิศวกรรม อย่างไรก็ตามการปรับปรุงคุณภาพดินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมีความจำเป็นต้อง เลือกใช้สารผสมเพิ่มที่เหมาะสม เนื่องจากดินต่างชนิดกันมีกลไกการกำเนิดดินและแร่ธาตุที่เป็น ส่วนประกอบที่แตกต่างกัน อีกทั้งอยู่ในลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ต่างกัน ย่อมตอบสนอง ต่อปฏิกริยาเคมีมากน้อยแตกต่างกันตามไปด้วย เช่น โครงสร้างทางที่มีดินตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเลเป็นวัสดุ มักได้รับอิทธิพลของซัลเฟตอิออนและคลอไรด์อิออน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ดินบวมตัวสูงเนื่องจากสารประกอบยิปซัมและแคลเซียมซัลโฟอะลูมิเนตที่เกิดจากปฏิกริยาเคมี เป็นต้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของแมกนีเซียมซัลเฟตต่อค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดียวของดินตะกอนทะเลที่ถูกปรับปรุงคุณภาพด้วยปูนขาว โดย (i) แปรผันปริมาณความเข้มข้นของแมกนีเซียมซัลเฟตต่อดินตะกอนทะเล โดยน้ำหนักแห้ง คือ 0% 3% และ 5% (ii) แปรผันอัตราส่วนผสมปูนขาว ต่อดินตะกอนทะเลโดยน้ำหนัก ส่วนผสมแห้งรวม คือ 0% 2% 4% 6% และ 8% และ (iii) แปรผันระยะเวลาการบ่มตัวอย่างดินคือ 0 วัน 7 วัน 14 วัน และ 28 วัน ผลการศึกษาพบว่าปริมาณความเข้มข้นของแมกนีเซียมซัลเฟตที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดียวของดินตะกอนทะเลที่ถูกปรับปรุงด้วยปูนขาวที่อัตราส่วนต่าง ๆ ลดลง ระยะเวลาการบ่มตัวอย่างดินที่เพิ่มขึ้นส่งผลทำให้ค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดียวของตัวอย่างดินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และอัตราการลดลงของกำลังรับแรงอัดแกนเดียวมีแนวโน้มลดลงเมื่ออัตราส่วนผสมของปูนขาวเพิ่มขึ้น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3502
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2562_048.pdf1.75 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น