กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/333
ชื่อเรื่อง: การประเมินผลการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปแนวสหวิทยาการ : กรณีศึกษาวิชามนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: General education course evaluations multidiscipline approach based : a case study of intergraded humanities course
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การประเมินทางการศึกษา
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อประเมินทรัพยากรและโครงสร้างการบริหารประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชามนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสาร การสำรวจ การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และนำมาวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาในการประเมินทรัพยากรและโครงสร้าง พบว่า ด้านงบประมาณ ประสบภาวะขาดทุน เนื่องจาก งบประมาณที่ได้ จะถูกหักให้กับมหาวิทยาลัย และคณะโดยในปี 2549 และปี 2550 หักรวมร้อยละ 49.5 ในปี 2551 หักรวมร้อยละ 48.5 ของรายได้ ทำให้งบประมาณในการบริหารที่ต้องจ่ายให้กับอาจารย์พิเศษไม่เพียงพอส่วนโครงสร้างการบริหารมีลักษณะการบริหารงานแบบแมทริกซ์ ซึ่งมีข้อดี คือ มีอิสระในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนได้เต็มที่ และข้อเสีย คือไม่สามารถตัดสินใจได้เองในบางเรื่อง เช่น งบประมาณ และจำนวนบุคลากร ผลการศึกษากระบวนการการจัดการเรียนการสอน พบว่า ภาพรวมการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการจัดหลักสูตร ด้านวิธีการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ สื่อ และอุปกรณ์ และด้านการประเมินผล มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ส่วนผลที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอน พบว่า ภาพรวมของผลที่ได้รับจากการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ในด้านการผลิต ด้านผลที่ตามมา และด้านผลการเรียนที่มีต่อสังคม อยู่ในระดับปานกลาง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/333
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น