กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2688
ชื่อเรื่อง: การจัดการพฤติกรรมผู้บริโภคขององค์กรมีเดีย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Managment behavior of media organizations
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุชนนี เมธิโยธิน
ทัศพร นันทมงคล
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: ผู้ฟังวิทยุ
พฤติกรรมผู้บริโภค
รายการวิทยุ
สถานีวิทยุ
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ฟังที่มีต่อความต้องการการรับฟังรายการสวัสดีเมืองชล เอฟ. เอ็ม. 99.75 เมกะเฮิรตซ์ ของ ผู้ฟังในจังหวัดชลบุรี และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านรูปแบบรายการ เนื้อหารายการ วิธีการดำเนินรายการ และความต้องการของประชาชนที่มีต่อรายการสวัสดีเมืองชล เอฟ. เอ็ม .99.75 เมกะเฮิร์ตซ์ ของผู้ฟังในจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี 4 เขต ได้แก่ อำเภอศรีราชา อำเภอเมือง อำเภอบางละมุง และอำเภอพานทอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีระดับการรับฟังคลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม. 99.75 เอกะเฮิรตซ์ ในระดับดีเยี่ยม จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามปัจจัยด้านรูปแบบรายการ แบบสอบถามปัจจัยด้านเนื้อหารายการ แบบสอบถามวิธีการนำเสนอรายการ และแบบสอบถามความต้องการรับฟังรายการสวัสดีเมืองชล เอฟ.เอ็ม. 99.75 เมกะเฮิรตซ์ ของผู้ฟังในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอายุ และอาชีพ ที่แตกต่างกันจะตอบสนองความต้องการรับฟังรายการสวัสดีเมืองชล เอฟ.เอ็ม. 99.75 เมกะเฮิรตซ์ ของผู้ฟังในจังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยด้านวิธีการนำเสนอรายการ ด้านอารมณ์ของรายการ และด้านเพลงประกอบ มีผลต่อความต้องการของผู้ฟังรายการสวัสดีเมืองชล เอฟ. เอ็ม. 99.75 เมกะเฮิรตซ์ ของผู้ฟังในจังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2688
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
mba7n2p37-45.pdf951.59 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น