กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2688
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุชนนี เมธิโยธิน
dc.contributor.authorทัศพร นันทมงคล
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:18:45Z
dc.date.available2019-03-25T09:18:45Z
dc.date.issued2555
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2688
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ฟังที่มีต่อความต้องการการรับฟังรายการสวัสดีเมืองชล เอฟ. เอ็ม. 99.75 เมกะเฮิรตซ์ ของ ผู้ฟังในจังหวัดชลบุรี และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านรูปแบบรายการ เนื้อหารายการ วิธีการดำเนินรายการ และความต้องการของประชาชนที่มีต่อรายการสวัสดีเมืองชล เอฟ. เอ็ม .99.75 เมกะเฮิร์ตซ์ ของผู้ฟังในจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี 4 เขต ได้แก่ อำเภอศรีราชา อำเภอเมือง อำเภอบางละมุง และอำเภอพานทอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีระดับการรับฟังคลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม. 99.75 เอกะเฮิรตซ์ ในระดับดีเยี่ยม จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามปัจจัยด้านรูปแบบรายการ แบบสอบถามปัจจัยด้านเนื้อหารายการ แบบสอบถามวิธีการนำเสนอรายการ และแบบสอบถามความต้องการรับฟังรายการสวัสดีเมืองชล เอฟ.เอ็ม. 99.75 เมกะเฮิรตซ์ ของผู้ฟังในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอายุ และอาชีพ ที่แตกต่างกันจะตอบสนองความต้องการรับฟังรายการสวัสดีเมืองชล เอฟ.เอ็ม. 99.75 เมกะเฮิรตซ์ ของผู้ฟังในจังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยด้านวิธีการนำเสนอรายการ ด้านอารมณ์ของรายการ และด้านเพลงประกอบ มีผลต่อความต้องการของผู้ฟังรายการสวัสดีเมืองชล เอฟ. เอ็ม. 99.75 เมกะเฮิรตซ์ ของผู้ฟังในจังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectผู้ฟังวิทยุth_TH
dc.subjectพฤติกรรมผู้บริโภคth_TH
dc.subjectรายการวิทยุth_TH
dc.subjectสถานีวิทยุth_TH
dc.subjectสาขาเศรษฐศาสตร์th_TH
dc.titleการจัดการพฤติกรรมผู้บริโภคขององค์กรมีเดียth_TH
dc.title.alternativeManagment behavior of media organizationsen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume7
dc.year2555
dc.description.abstractalternativeThe research aimed to investigate the personal factors of the audience in Chon Buri towards their listening needs to the radio programme’ Hello Chon Buri FM 99.75 MHz., and to study the relation between the radio programme them tunes, contents, programme presentation style, and the listening needs of the audience in Chon Buri to the radio programme ‘Hello Chon Buri FM 99.75 MHz. The sample was comprised of 400 participants who reside in Chon Buri in the following areas: Sri Racha, Muang, Banglamung, and Panthong where radio signal strength is excellent. The research tool was questionnaires asking about the personal factors of the participants, programme theme tunes, programme contents, programme presentation style, and the listening needs of the audience in Chon Buri to the radio programme ‘Hello Chon Buri FM 99.75 MHz. The results indicated that the personal factors in which age and career are different led the participants to respond to the listening needs to the radio programme ‘Hello Chon Buri FM 99.75 MHz. differently, a significance level of .05. Meanwhile, the factor of the programme theme tunes: ‘Around Insight into Chon Buri part and the part of ‘a Brainstotm: Thinking & Talking’ had an impact on the listening needs to the radio programme ‘Hello Chon Buri FM 99.75 MHz., a significance level of .05 The factors of the programme contents, news, non-fiction part had an effect on the listening needs to the radio programme ‘Hello Chon Buri FM 99.75 MHz., a significance level of .05. The factors of the programme presentation style in relation to the mood radio show and the programme music had an impact on the listening needs to the radio programme ‘Hello Chon Buri FM 99.75 MHz., a significance level of .05.en
dc.journalวารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ = Journal of Graduate School of Commerce Burapha Review
dc.page37-45.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
mba7n2p37-45.pdf951.59 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น