กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2617
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorภารดี มหาขันธ์
dc.contributor.authorสุเนตร สุวรรณละออง
dc.contributor.authorศักดินา บุญเปี่ยม
dc.contributor.authorเจด็จ คชฤทธิ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:16:09Z
dc.date.available2019-03-25T09:16:09Z
dc.date.issued2556
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2617
dc.description.abstractการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะการทำให้ทันสมัยที่มีต่อวัฒนธรรมทางเพศของผู้ชายไทยในสังคมเมืองจังหวัดชลบุรี 2. เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศของผู้ชายไทยในสังคมเมืองจังหวัดชลบุรี และ 3. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเพศ ทั้งนี้โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมทางเพศของผู้ชายไทยในสังคมเมือง จังหวัดชลบุรี มีลักษณะเป็นพลวัต ที่มีความแตกต่างหลากหลายและเลื่อนไหลกรอบความคิด และแนวปฏิบัติเรื่องเพศยังมีความเหลื่อมซ้อนระหว่างเพศชายและเพศหญิง แม้กระแสแนวคิดเรื่องชายเป็นใหญ่จะลดพลังอำนาจลง ความทันสมัยและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของชุมชน เมืองชลบุรี มีส่วนสร้างกระแสเพศวิถีสมัยใหม่ที่แตกต่างจากขนบธรรมเนียมและจารีตเดิม จินตนาการทางเพศค่อนข้างมีอิสระมากกว่าในอดีต หนุ่มสาว ในปัจจุบันกล้าที่จะแสดงความรักความพึงพอใจ และพฤติกรรรมทางเพศที่ชื่นชอบได้อย่างเปิดเผยมากขึ้น ทักษะความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศและเพศพิสวาสสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ง่ายดาย และรวดเร็วโดยผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เรื่องเพศในบริบทสังคมเมืองนี้ ยังคงถูกจับตามอง ไม่สามารถหลีกพ้นไปจากอำนาจของกระแสสังคมแนวจารีตที่ให้ คุณค่าเรื่องเพศในมิติความชอบธรรม ดีงาม และถูกต้องได้ ทั้งนี้พลวัตวัฒนธรรมทางเพศที่เกิดขึ้นนั้น ปรับเปลี่ยนโดยผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมตะวันตกภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ โดยมีแรงผลักดัน 3 ประการ สำคัญคือ 1. อิทธิพลของทุนนิยมต่างประเทศและการทำให้ทันสมัยในสังคมไทย 2. อิทธิพลของทหารอเมริกันในสังคมไทยสมัยสงครามเวียดนาม และ 3. อิทธิพลจากการปรับตัวของชนชั้นนำในสังคมไทยหลังการทำให้ทันสมัยth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectความเชื่อth_TH
dc.subjectค่านิยมth_TH
dc.subjectสาขาสังคมวิทยาth_TH
dc.subjectเพศth_TH
dc.titleวัฒนธรรมทางเพศของผู้ชายไทยในสังคมเมือง จังหวัดชลบุรี ช่วง พ.ศ. 2501-2552th_TH
dc.title.alternativeSexual culture of Thai men in urban society of Chonburi province from 1958 to 2009
dc.title.alternativeSexual culture of Thai men in urban society of Chonburi province from 1958 to 2009en
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume5
dc.year2556
dc.description.abstractalternativeThere were three purposes in the study; (1) to investigate the influence of modernization affecting the evolution of Thai men sexual culture in the Thai urban society in Chonburi; (2) to investigate shifts of sexual behavior in urban Thai men in Chonburi; and (3) to compile knowledge about sex. The study was conducted under an interdisciplinary basic to analyze, integrated and interpret practical current settings, literature reviews and in-depth interviews. The study found that Thai men’s sexual cultures in the urban city of Chonburi are different and dynamic. Concepts and practices about sex are still unequal between male and female against The declining of power and patriarchy. The modernization and the growth in economy and technology in urban community of Chon Buri affect modern sexualities unlike some old traditions and customs. New youngsters’ sexualities are so independent and so different from ones in the past in sense that they can explicitly expresstheir affections, pleasures and favorite sexual behaviors. And skills in sexual health and eroticisms are easier and more widely accepted via many different media. However, sex is still being watched and detained by social beliefs that considered sex as legality, legitimacy and virtue. Changes of the existing sexual dynamics haring been assimilated with Western cultures in the globalization were influenced by capitalization from abroad and modernization in Thailand, the impacts of American veterans in Vietanm War, and the elites adaptation in Thai society after the modernization.en
dc.journalวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย = Journal of politics, administration and law
dc.page131-152.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
131-152.pdf1.75 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น