กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2617
ชื่อเรื่อง: วัฒนธรรมทางเพศของผู้ชายไทยในสังคมเมือง จังหวัดชลบุรี ช่วง พ.ศ. 2501-2552
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Sexual culture of Thai men in urban society of Chonburi province from 1958 to 2009
Sexual culture of Thai men in urban society of Chonburi province from 1958 to 2009
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภารดี มหาขันธ์
สุเนตร สุวรรณละออง
ศักดินา บุญเปี่ยม
เจด็จ คชฤทธิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: ความเชื่อ
ค่านิยม
สาขาสังคมวิทยา
เพศ
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะการทำให้ทันสมัยที่มีต่อวัฒนธรรมทางเพศของผู้ชายไทยในสังคมเมืองจังหวัดชลบุรี 2. เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศของผู้ชายไทยในสังคมเมืองจังหวัดชลบุรี และ 3. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเพศ ทั้งนี้โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมทางเพศของผู้ชายไทยในสังคมเมือง จังหวัดชลบุรี มีลักษณะเป็นพลวัต ที่มีความแตกต่างหลากหลายและเลื่อนไหลกรอบความคิด และแนวปฏิบัติเรื่องเพศยังมีความเหลื่อมซ้อนระหว่างเพศชายและเพศหญิง แม้กระแสแนวคิดเรื่องชายเป็นใหญ่จะลดพลังอำนาจลง ความทันสมัยและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของชุมชน เมืองชลบุรี มีส่วนสร้างกระแสเพศวิถีสมัยใหม่ที่แตกต่างจากขนบธรรมเนียมและจารีตเดิม จินตนาการทางเพศค่อนข้างมีอิสระมากกว่าในอดีต หนุ่มสาว ในปัจจุบันกล้าที่จะแสดงความรักความพึงพอใจ และพฤติกรรรมทางเพศที่ชื่นชอบได้อย่างเปิดเผยมากขึ้น ทักษะความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศและเพศพิสวาสสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ง่ายดาย และรวดเร็วโดยผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เรื่องเพศในบริบทสังคมเมืองนี้ ยังคงถูกจับตามอง ไม่สามารถหลีกพ้นไปจากอำนาจของกระแสสังคมแนวจารีตที่ให้ คุณค่าเรื่องเพศในมิติความชอบธรรม ดีงาม และถูกต้องได้ ทั้งนี้พลวัตวัฒนธรรมทางเพศที่เกิดขึ้นนั้น ปรับเปลี่ยนโดยผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมตะวันตกภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ โดยมีแรงผลักดัน 3 ประการ สำคัญคือ 1. อิทธิพลของทุนนิยมต่างประเทศและการทำให้ทันสมัยในสังคมไทย 2. อิทธิพลของทหารอเมริกันในสังคมไทยสมัยสงครามเวียดนาม และ 3. อิทธิพลจากการปรับตัวของชนชั้นนำในสังคมไทยหลังการทำให้ทันสมัย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2617
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
131-152.pdf1.75 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น