กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2137
ชื่อเรื่อง: ความผูกพันและความพึงพอใจที่มีต่อองค์การของบุคลากร เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The engagement and the satisfaction of employee towords the organization of Bangphra municipality, Sriracha district, Chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธีระพงษ์ ภูริปาณิก
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: ความผูกพันต่อองค์การ - - ชลบุรี - - ศรีราชา
ความพอใจ
ความภักดีของลูกจ้าง
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2553
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่อง ความผูกพันและความพึงพอใจที่มีต่อองค์การของบุคลากร เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงานบทบาทของบุคลากรเทศบาลกับความผูกพันและความพึงพอใจต่อเทศบาล ตำบลบางพระ และเพื่อศึกษาว่า ปัจจัยใดสามารถพยากรณ์ความผูกพันและความพึงพอใจต่อเทศบาลตำบลบางพระได้ดีที่สุด โดยทำการศึกษาจากพนักงานและลูกจ้างเทศบาล จำนวน 150 คน ของเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ด้านความต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตของบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับจริง (x̄ = 5.36) ด้านลักษณะงานของบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก (x̄ = 4.75) ด้านบทบาทในการทำงานของบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับจริงบางส่วน (x̄ = 4.76) ด้านความผูกพันที่มีต่อองค์การของบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับจริงบางส่วน (x̄ = 4.73) และด้านความพึงพอใจที่มีต่อองค์การของบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยบางส่วน (x̄ = 5.04) ส่วนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคลากรกับความสัมพันต่อเทศบาลตำบลบางพระ พบว่า รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หน่วยงานที่สังกัด ความต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต ลักษณะงาน และบทบาทในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อเทศบาลบางพระ เมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดพร้อมๆ กัน ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อเทศบาลตำบลบางพระต่อบุคลากรเรียงตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ 1) บทบาทในการปฏิบัติงาน 2) ความต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต 3) เพศ 4) รายได้ต่อเดือน และ 5) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ส่วนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคลากรกับความพึงพอใจต่อเทศบาลบางพระ พบว่า สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน หน่วยงานที่สังกัด ความต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต ลักษณะงาน และบทบาทในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อเทศบาลตำบลบางพระ และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดพร้อมๆ กัน ตัวแปรที่สามารถแสดงความพึงพอใจของบุคลากรต่อเทศบาลตำบลบางพระ เรียงตามลำดับความสำคัญดังนี้ 1) ความต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต 2) ลักษณะงาน 3) หน่วยงานที่สังกัด ตามลำดับ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2137
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p161-184.pdf2.52 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น