กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1986
ชื่อเรื่อง: ผลกระทบของแมกนีเซียมซัลเฟตต่อการปรับปรุงคุณภาพดินตะกอนทะเลที่ถูกขุดลอกด้วยซีเมนต์ เพื่อใช้เป็นวัสดุทางเลือกใหม่ในงานทาง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Influence of magnesium sulfate on cement-marine dredged sediments stabilization as a new material resource for road construction
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณวรางค์ รัตนานิคม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: กำลังรับแรงอัดแกนเดียว
ดินตะกอนทะเล
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
แมกนีเซียมซัลเฟต
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ปัจจุบันการปรับปรุงคุณภาพดินโดยสารผสมเพิ่มเพื่อใช้ในการก่อสร้างงานทางเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามการปรับปรุงคุณภาพดินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมีความจำเป็นต้องเลือกใช้สารผสมเพิ่มที่เหมาะสม เนื่องจากดินต่างชนิดกันมีกลไกการกาเนิดดินและแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบที่แตกต่างกัน อีกทั้งอยู่ในลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ต่างกัน ย่อมตอบสนองต่อปฏิกริยาเคมีมากน้อยแตกต่างกันด้วย เช่น โครงสร้างทางที่มีดินตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเลเป็นวัสดุมักได้รับอิทธิพลของซัลเฟตอิออนและคลอไรด์ อิออน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ดินบวมตัวสูงเนื่องจากสารประกอบยิปซัมและแคลเซียมซัลโฟอะลูมิเนตที่เกิดจากปฏิกริยาเคมี เป็นต้น ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของแมกนีเซียมซัลเฟตต่อกาลังรับแรงอัดแกนเดียวของดินตะกอนทะเลที่ถูกปรับปรุงคุณภาพด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 โดย (i) แปรผันปริมาณความเข้มข้นของแมกนีเซียมซัลเฟตต่อดินตะกอนทะเลโดยน้ำหนักแห้ง คือ 0% 5% และ 10% (ii) แปรผันอัตราส่วนผสมซีเมนต์ต่อดินตะกอนทะเลโดยน้ำหนักแห้ง คือ 0% 2% 4% 6% และ 8% และ (iii) แปรผันระยะเวลาการบ่มตัวอย่างดินคือ 0 วัน 7 วัน 14 วัน และ 28 วัน ผลการศึกษาพบว่าปริมาณความเข้มข้นของแมกนีเซียมซัลเฟตที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้กำลังรับแรงอัดแกนเดียวของดินตะกอนทะเลที่ถูกปรับปรุงด้วยซีเมนต์ที่อัตราส่วนต่าง ๆ ลดลงตั้งแต่อายุบ่ม 7 วันขึ้นไป และอัตราการลดลงของ กำลังรับแรงอัดแกนเดียวมีแนวโน้มลดลงเมื่ออัตราส่วนผสมของซีเมนต์เพิ่มขึ้น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1986
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2563_085.pdf2.4 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น