กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1155
ชื่อเรื่อง: การยืดอายุลูกหมากรถบรรทุก
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปิยฉัตร ยิ้มศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: คุณสมบัติเชิงกล
ยางธรรมชาติ
ลูกหมาก
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาคุณสมบัติของยางภายในลูกหมากรถบรรทุก โดยชิ้นงานได้จาการผสมระหว่างยางธรรมชาติ (Natural Rubber,NR) กับยางสังเคราะห์ โดยยางสังเคราะห์ที่ใช้คือ ยางสไตรีนบิว ตาไดอัน (Styrene Butadiene Rabber, SBR ) และยางบิวตาไดอีน (Butadiene Rubber,BR) ที่อัตราส่วนโดยน้ำหนักต่างๆและทำการเติมสารเคมีต่างๆลงไปเพื่อช่วยเพิ่มคุณสมบัติของยาง เช่น สารทำให้ยางคงรูป สารเร่งปฏิกิรยา และสารเพิ่มความแข็งแรง เป็นต้น ที่ปริมาณคงที่ตลอดการทดลอง คุณสมบัติเชิงกลที่ทำการศึกษา ได้แก่ ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น ความต้านทานการฉีกขาด และความแข็งของยาง พบว่าความแข็งแรงของยางผสมระหว่าง NR และ SBR จะเพิ่มขึ้นเมือปริมาณยาง SBR ลดลง แต่สำหรับยางผสม NR และ BR ความแข็งแรงจะเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณยาง BR เพิ่มขึ้นในทางตรงกันข้าม ผลจากการทดสอบความต้านทานแรงฉีกให้ผลที่ไม่แน่นอนส่วนความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของยางเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเมื่ออัตราส่วนของยางผสมเปลี่ยนไป ยางผสมที่อัตราส่วน NR/SBN ที่ 70:30 แสดงให้เห็นศักยภาพในการนำมาใช้มากที่สุดเนื่องจากมีคุณสมบัติเชิงกลดีที่สุด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1155
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น