กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1155
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorปิยฉัตร ยิ้มศิริ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:01:20Z
dc.date.available2019-03-25T09:01:20Z
dc.date.issued2549
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1155
dc.description.abstractงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาคุณสมบัติของยางภายในลูกหมากรถบรรทุก โดยชิ้นงานได้จาการผสมระหว่างยางธรรมชาติ (Natural Rubber,NR) กับยางสังเคราะห์ โดยยางสังเคราะห์ที่ใช้คือ ยางสไตรีนบิว ตาไดอัน (Styrene Butadiene Rabber, SBR ) และยางบิวตาไดอีน (Butadiene Rubber,BR) ที่อัตราส่วนโดยน้ำหนักต่างๆและทำการเติมสารเคมีต่างๆลงไปเพื่อช่วยเพิ่มคุณสมบัติของยาง เช่น สารทำให้ยางคงรูป สารเร่งปฏิกิรยา และสารเพิ่มความแข็งแรง เป็นต้น ที่ปริมาณคงที่ตลอดการทดลอง คุณสมบัติเชิงกลที่ทำการศึกษา ได้แก่ ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น ความต้านทานการฉีกขาด และความแข็งของยาง พบว่าความแข็งแรงของยางผสมระหว่าง NR และ SBR จะเพิ่มขึ้นเมือปริมาณยาง SBR ลดลง แต่สำหรับยางผสม NR และ BR ความแข็งแรงจะเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณยาง BR เพิ่มขึ้นในทางตรงกันข้าม ผลจากการทดสอบความต้านทานแรงฉีกให้ผลที่ไม่แน่นอนส่วนความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของยางเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเมื่ออัตราส่วนของยางผสมเปลี่ยนไป ยางผสมที่อัตราส่วน NR/SBN ที่ 70:30 แสดงให้เห็นศักยภาพในการนำมาใช้มากที่สุดเนื่องจากมีคุณสมบัติเชิงกลดีที่สุดth_TH
dc.description.sponsorshipสนับสนุนโดยทุนการวิจัยและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectคุณสมบัติเชิงกลth_TH
dc.subjectยางธรรมชาติth_TH
dc.subjectลูกหมากth_TH
dc.subjectสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยth_TH
dc.titleการยืดอายุลูกหมากรถบรรทุกth_TH
dc.typeResearcgth_TH
dc.year2549
dc.description.abstractalternativeThe objective of this study is to optimize rubber composition, which are natural rubber (NR), styrene-butadiene rubber (SBR) and butadiene rubber (BR), for rod bush application by varying these rubber components. Other compounding ingredients, e.g. vulcanizing agent, accelerators actvators , and reinforcing filler, are kept constant throughout the experiment. Mechanical properties, i.e. tensile strength, percent elongation, tear strength, and hardness, of the blends were investigated. Results show that the tensile strength icreases as the amont of SBR decreases, but with an increase of BR. In contrast to tensile strength, the rubber composition does not give a certain trend for tear strength. Elasticity and hardness of the blends slightly change with the rubber ratio. The blend of NR/SBN at 70:30 weight ratio has the highest potential as it achieved the best mechanical properties.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น