การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง บัณฑิต - - การจ้างงาน - - วิจัย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2542การติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2539ปิยนุช คนฉลาด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การศึกษาภาวะการมีงานทำ และความคิดเห็นของบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาต่อการจัดการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเพ็ญศรี กังวาลโชคชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2544การศึกษาและติดตามผลภาวะการมีงานทำและผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี สาขาบริหารธุรกิจ ปี 2539-2542จัญจลา ศิวะมาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2549ความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาสุธีร์ เจริญสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักงานอธิการบดี