การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง แบคทีเรีย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 46 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การพัฒนาแบคทีเรียที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและการฟื้นฟูสภาพที่ปนเปื้อนด้วยสารกลุ่มปิโตรเคมีสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; วีรพงษ์ วุฒิพันธุ์ชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การพัฒนาแบคทีเรียที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและการฟื้นฟูสภาพที่ปนเปื้อนด้วยสารกลุ่มปิโตรเคมีสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2539การรวบรวมจุลชีพมีชีวิตบริสุทธิ์จากบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบนสุพรรณี ลีโทชวลิต; รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; จันทร์จรัส วัฒนโชติ; ประหยัด มะหมัด; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2558การศึกษาการแสดงออกของเปปไทด์ต้านจุลชีพในกุ้งที่ติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสภายหลังการใช้โปรไบโอติก และสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันชนิดต่าง ๆมลฤดี สนธิ; ศรีภาพรรณ ธาระนารถ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2559การศึกษาการแสดงออกของเปปไทด์ต้านจุลชีพในกุ้งที่ติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสภายหลังการใช้โปรไบโอติกและสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันชนิดต่าง ๆมลฤดี สนธิ; ศรีภาพรรณ ธาระนารถ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2541การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการลงเกาะของตัวอ่อนของเพรียงหิน โดยแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในฟองน้ำและประการังอ่อนของไทยชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2557การศึกษาเบื้องต้นของการแพร่กระจายของจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดและ Staphylococcus aureus บนเมาส์คอมพิวเตอร์ และแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์สาธารณะและโทรศัพท์มือในมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีสุดสายชล หอมทอง; ดวงกมล นิลพันธุ์; วราลักษณ์ วิราทนา; นฤพล เดชกล้า; นฤพล เดชกล้า, และอื่นๆ
2542การศึกษาแบคทีเรียที่จำเป็นในระบบกรองน้ำแบบชีววิทยาในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มพัฒนา ภูลเปี่ยม; จิตรา ตีระเมธี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2549การศึกษาโปรตีนที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพจากแบคทีเรียที่แยกได้จากฟองน้ำทะเลจันทร์จรัส วัฒนะโชติ; ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา; นารีรัตน์ ฤทธิรุตม์; สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2559การสังเคราะห์และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารกลุ่ม 3-substituted indole และ 2-substituted pyrroleจเร จรัสจรูญพงศ์; อุมาพร ทาไธสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การสังเคราะห์และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารกลุ่ม 3-substituted indole และ 2-substituted pyrroleจเร จรัสจรูญพงศ์; อุมาพร ทาไธสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553การเพิ่มมูลค่าของกากมันสำปะหลัง : การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียผลิตกรดแลคติกด้วยการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์และการพัฒนาสภาวะการหมักที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกรดแลกติกจากกากมันสำปะหลังกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; สมจิตต์ ปาสะกาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557คุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล จังหวัดชลบุรีพัฒนา ภูลเปี่ยม; วันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; ฉลวย มุสิกะ; แววตา ทองระอา, และอื่นๆ
2555คุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล จังหวัดชลบุรีฉลวย มุสิกะ; วันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; พัฒนา ภูลเปี่ยม; แววตา ทองระอา, และอื่นๆ
2556ชนิดและปริมาณกรดไขมันในฟองน้ำและแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในฟองน้ำณิษา สิรนนท์ธนา; จารุนันท์ ประทุมยศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2553ชนิดและปริมาณกรดไขมันในฟองน้ำและแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในฟองน้ำปิยะวรรณ ศรีวิลาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2554ชนิดและปริมาณกรดไขมันในฟองน้ำและแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในฟองน้ำณิษา สิรนนท์ธนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2557ประสิทธิภาพของพอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์ในการยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบฉวยโอกาสพรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์; เอื้อมพร เอี่ยมแพร; วิสาตรี คงเจริญสุนทรี
2534ผลของอุณหภูมิและความเห็นต่อการสร้างเอ็มไซม์ protease ของ vibrio anguillarumนันทนา อรุณฤกษ์; สุภาพร ช้างศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2550ฟองน้ำทะเล : การค้นหาสารประกอบเคมีกับฤทธิ์ทางชีวภาพรวิวรรณ วัฒนดิลก; วรรณภา กสิฤกษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล