กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2801
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเบื้องต้นของการแพร่กระจายของจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดและ Staphylococcus aureus บนเมาส์คอมพิวเตอร์ และแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์สาธารณะและโทรศัพท์มือในมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Preliminary Study of Distribution of Total Bacteria Count and Staphylococcus aureus on Public Computer Mice and Keyboards and Mobile Phones in Burapha University, Chonburi Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุดสายชล หอมทอง
ดวงกมล นิลพันธุ์
วราลักษณ์ วิราทนา
นฤพล เดชกล้า
นฤพล เดชกล้า
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: คอมพิวเตอร์
สตาฟีย์โลค็อกคัสออเรียส
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมาส์
แบคทีเรีย
แผงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การศึกษาเบื้องต้นของการแพร่กระจายของจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดและ Staphylococcus aureus บนเมาส์คอมพิวเตอร์และแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์สาธารณะ และโทรศัพท์มือถือได้ตรวจสอบโดยวิธี swab test โดยสุ่มตัวอย่างบนเมาส์คอมพิวเตอร์ 20 ตัวอย่าง แป้ นพิมพ์คอมพิวเตอร์ 20 ตัวอย่าง และโทรศัพท์มือถือ 20 ตัวอย่าง ในมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรี รวม 60 ตัวอย่าง จากผลการทดลองพบจ านวนแบคทีเรียทั ้งหมด 60 ตัวอย่าง (100 เปอร์เซ็นต์) โดยพบ แบคทีเรียทั ้งหมดมากที่สุดในตัวอย่างโทรศัพท์มือถือเท่ากับ 5.8 ± 0.26 x103 CFU/50 cm2 และปริมาณน้อยที่สุดเท่ากับ 5.20±0.62 x101 CFU/50cm2 จากตัวอย่างเมาส์คอมพิวเตอร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ สำหรับการตรวจหา S. aureus พบ S. aureus ทั ้งหมด 9 ตัวอย่าง (15 เปอร์เซ็นต์) โดยพบบนเมาส์คอมพิวเตอร์ 1 ตัวอย่าง บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ 3 ตัวอย่าง และบนโทรศัพท์มือถือพบการปนเปื้อนของ S. aureus 5 ตัวอย่าง การพบแบคทีเรียทั้งหมดและ S. aureus บนอุปกรณ์ทั้ง 3 ชนิด ชี้ให้เห็นว่าต้องระวังเกี่ยวกับการทำความสะอาดและการกำจัดเชื้อบนพื้นผิว รวมทั้งมีสุขอนามัยของมือที่ดีและเพียงพอ Preliminary study of distribution of total bacteria and Staphylococcus aureus on public computer mice and keyboards and mobile phones were investigated, using the swab test. Sixty samples (20 samples of computer mice, 20 samples of computer keyboards and 20 samples of mobile phone) were collected in Burapha university, Chonburi Province. The results showed that 60 samples (100%) were contaminated with bacteria. Maximum present in 2.85 ± 0.04 x10 3 CFU/50cm2 from mobile phone and minimum present in 5.20±0.62 x101 CFU/50cm2 from computer mice at computer center. Nine out of 60 (15%) samples were positive for S. aureus. Computer mice, computer keyboards and mobile phone were positive for S. aureus 1, 3 and 5 samples respectively. Thus presence of bacteria and S. aureus on the three objects indicates that community should be aware of cleaning of such surface or disinfection and adequate hand hygiene.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2801
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
sci19n2p28-38.pdf502.12 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น