การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เกศริน อิ่มเล็ก

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่พักแรมแบบโฮมสเตย์ กรณีศึกษาตำบลตะพงและแหลมรุ่งเรือง จังหวัดระยองเกศริน อิ่มเล็ก; วุฒิชาติ สุนทรสมัย; ธนาวุฒิ โรจนรุ่งทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2550การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่พักแรมแบบโฮมสเตย์ กรณีศึกษาตำบลเกาะช้างใต้ จังหวัดตราดเกศริน อิ่มเล็ก; วุฒิชาติ สุนทรสมัย; ธนาวุฒิ โรจนรุ่งทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2550การศึกษาคุณภาพการบริการที่พักแรมแบบโฮมสเตย์ของภาคตะวันออก : การพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการประกอบธุรกิจด้านท่องเที่ยวเกศริน อิ่มเล็ก; วุฒิชาติ สุนทรสมัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2553การศึกษาสถานภาพ ศักยภาพ และความพร้อมในการพัฒนาและดำเนินการสหกิจศึกษาของเครือข่ายการพัฒนาอุดมศึกษาภาคตะวันออก และองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเกศริน อิ่มเล็ก; พัชนี นนทศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2557การสังเคราะห์การสร้างเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งการท่องเที่ยวชุมชนภาคตะวันออกเกศริน อิ่มเล็ก; ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช; วรรณภา อุดมผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2551สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยบูรพาสุรีย์รัตน์ พรหมสุวรรณ; เกศริน อิ่มเล็ก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว