กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/421
ชื่อเรื่อง: สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Preblems and suggestions in the teaching and learning management: bachelor of business administration and bachelor of accountancy (Part-time curriculum), Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุรีย์รัตน์ พรหมสุวรรณ
เกศริน อิ่มเล็ก
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คำสำคัญ: การศึกษาต่อเนื่อง - - การตัดสินใจ
การศึกษาต่อเนื่อง - - อุปทานและอุปสงค์
บริหารธุรกิจ - - หลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษา - - หลักสูตร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยเรื่อง “สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยบูรพา” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ระบุปัญหาของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ 2) เพื่อหาข้อเสนอแนะด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ กลุ่มประชากรที่ศึกษาวิจัยคือ นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จำนวน 620 คน โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยประชากร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการวิจัยพบว่า 1. การจัดการเรียนการสอนในทัศนคติของนิสิต พบว่า ด้านบริการวิชาการ ด้านตารางเรียนเวลา 8:00-18:00 น. มีความเหมาะสมปานกลาง สำหรับการสอนโดยใช้ผู้สอนร่วม การจัดสอบมากกว่าหนึ่งวิชาต่อวัน การศึกษานอกสถานที่ สื่อคอมพิวเตอร์ มีความเหมาะสมน้อย และวิธีการสอนยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางยังคงมาจากผู้สอนเป็นหลัก 2. การเตรียมความพร้อมของนิสิต พบว่า นิสิตมีการทำความเข้าใจในเนื้อหา มีการทำแบบฝึกหัด อ่านหนังสือก่อนสอบ และค้นคว้าห้องสมุดในระดับปานกลาง 3. อุปสรรคและข้อจำกัดในการศึกษาของนิสิต พบว่า การจัดให้มีการสอบมากกว่าหนึ่งวิชาต่อวันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาระดับมาก สำหรับความถนัดด้านการคำนวณ ภาษาอังกฤษ และการทำงานประจำพร้อมกับการศึกษาเป็นอุปสรรคในระดับปานกลาง 4. การจัดการเรียนการสอนในทัศนะของอาจารย์และบุคลากร พบว่า การจัดผู้สอน 1:50 ผู้สอนดูแลไม่ทั่วถึง นิสิตมีการตอบคำถามหรือซักถามน้อย การสอนด้วยการบรรยาย การศึกษาดูงานนอกสถานที่มีน้อยมาก ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ การจัดบุคลากรบริการวิชาการมีน้อย การจัดการสอบมากกว่าหนึ่งวิชาต่อวันและการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ E-Learning มีความเหมาะสมน้อย นอกจากนี้ยังพบว่า หนังสือในห้องสมุดมีความทันสมัย ปานกลาง 5. แนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน มีข้อเสนอแนะว่า ควรจัดการเรียนแบบบล็อกคอร์ส ลดการอัดแน่นของการเรียนในวันเสาร์และอาทิตย์ ควรจัดสัดส่วนผู้สอนต่อผู้เรียน 1:30 ควรจัดให้มีผู้ช่วยสอน ควรมีเอกสารประกอบการเรียน ควรเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ควรให้มีการฝึกปฏิบัติจริงในชั้นเรียน ให้ผู้ใช้บริการได้มีโอกาสเสนอแนะซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ควรมีเว็บมาสเตอร์เพื่อตอบคำถาม และควรเพิ่มบริการให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/421
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น