กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/730
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็ง ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านที่พักแรมแบบโฮมสเตย์: กรณีศึกษาตำบลตะพง จังหวัดระยอง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วุฒิชาติ สุนทรสมัย
พัชนี นนทศักดิ์
สมศรี ศิริไหวประพันธ์
ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ
เกศริน อิ่มเล็ก
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คำสำคัญ: การท่องเที่ยว - - ไทย - - วิจัย
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - - ไทย - - วิจัย
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ - - ไทย - - ระยอง - - วิจัย
สาขาสังคมวิทยา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว - - ไทย - - ระยอง
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/730
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น