การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สมุทร ชำนาญ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับผู้บริหารการศึกษาสมุทร ชำนาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์สมุทร ชำนาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การบริหารสถานศึกษาท่ามกลางความหลากหลายสมุทร ชำนาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การบริหารเชิงพลวัตโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษาละครชาตรีเท่งตุ๊ก โรงเรียนวัดหนองคัน จังหวัดจันทบุรีสมชาย อรุณธัญญา; สมุทร ชำนาญ; คุณวุฒิ คนฉลาด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเป็นองค์กรสันติวัฒนธรรมสมโภชน์ อเนกสุข; สมุทร ชำนาญ; ศิริโชค พิพัฒน์เสถียรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมุทร ชำนาญ; ปราณี หนูขาว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพของการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสมุทร ชำนาญ; ธวัชชัย อุ่ยพานิช; สมบัติ สุวรรณพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1บุญเกิด กลมทุกสิ่ง; สมุทร ชำนาญ; สมศักดิ์ ลิลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28สมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; สุนันทา ศรีบุญนำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการศึกษาในระหว่างปี พ.ศ. 2541-2550สมุทร ชำนาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา
2558ความฉลาดทางวัฒนธรรม : ปัจจัยเพื่อความเข้าใจมนุษย์สำหรับผู้บริหารสมุทร ชำนาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556-2557ปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มหาวิทยาลัยบูรพาสมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; พรจันทร์ โพธินาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5สมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสมุทร ชำนาญ; ศรีประภา เหมนาค; ชัยพจน์ รักงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการบริหารโรงเรียนเอกชน: กรณีศึกษา โรงเรียนปรียาโชติ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์สมุทร ชำนาญ; สมศักดิ์ ลิลา; ปาริชาต ปรียาโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไพรัตน์ วงษ์นาม; ทศพร จันทนราช; สมุทร ชำนาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตจังหวัดภาคเหนืออภิชาติ เมฆบังวัน; สมุทร ชำนาญ; สมโภชน์ อเนกสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์