กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2059
ชื่อเรื่อง: การบริหารสถานศึกษาท่ามกลางความหลากหลาย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: School administration in cultural diversities
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมุทร ชำนาญ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
พฤติกรรมองค์การ
วัฒนธรรมองค์การ
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การรวมกลุ่มของบุคคลอย่างมีระเบียบก่อให้เกิดองค์การขึ้นมา และหากมองให้ลึกลงไปในระดับปัจเจกบุคคลเราจะเห็นว่า บุคคลจะกระทำการไปสู่เป้าหมายใด ๆ ได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยศูนย์รวมของใจหรือจิตใจเป็นตัวยึดเหนี่ยวผูกใจ (Cohesion) ดังที่มักกล่าวกันว่า “สำาเร็จด้วยใจ” เมื่อปัจเจกบุคคลมารวมกันในองค์การมีจิตใจมากมายแตกต่างกันไป สิ่งที่จะผูกมัดความแตกต่างของจิตใจเหล่านี้ให้อยู่ ด้วยกันได้และทำงานไปในทิศทางเดียวกันได้ หรือมีค่านิยมในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะค่านิยมที่เกี่ยวกับงานในหน่วยงานที่ตนเองมีวิถีชีวิตอยู่สอดคล้องกันได้ สิ่ง ๆ นั้นก็คือ “วัฒนธรรม” ในองค์การ การศึกษาวัฒนธรรมในองค์การได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน เมื่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีผล กระทบต่อองค์การ โดยเฉพาะการทำงานในยุคข้อมูลข่าวสารหรือยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่ทำให้ การแลกเปลี่ยนสื่อสารด้านเทคโนโลยีสามารถทำให้งานง่ายขึ้นและทำให้การทำงานในยุคนี้สามารถ จัดขนาดองค์การให้เล็กลง มีการกระจายอำนาจออกไปให้บริการอย่างกว้างขวางเฉพาะพื้นที่ เฉพาะราย เฉพาะด้านมากขึ้นที่ก่อให้เกิดกลุ่มย่อยที่มีคุณลักษณะเฉพาะมากขึ้น อย่างไรก็ดีจะมีสายโยงใยคือ วัฒนธรรมในการทำงาน เป็นศูนย์รวมของจิตใจจากองค์การต่าง ๆ เพื่อให้องค์การสามารถทำงานมุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกันได้ องค์การทางการศึกษาก็ได้รับผลกระทบดังที่กล่าวมาเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาที่มีบุคลากรทั้งในฐานะผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่มีที่มาแตกต่างกันทางวัฒนธรรมอย่างมากมาย ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลายเหล่านี้เพื่อการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2059
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
eduman6n1p1-14.pdf1.74 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น