การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 15
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; โกวิท กระจ่าง; นนทวัฒน์ สุขผล; จีรศักดิ์ สุขแก้ว; ฉวีวรรณ ไกรวาส, และอื่นๆ
2557การจัดการภัยพิบัติในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากเหตุการณ์อุทกภัย ปี 2554ปัณฑ์ภากร สมโรจน์รัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563การนำนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กต่างด้าวไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนิภาพร รอดไพบูลย์; ชิตพล ชัยมะดัน; สุปราณี ธรรมพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การศึกษากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในภาคตะวันออกกิจฐเชต ไกรวาส; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2557การศึกษาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านประกันคุณภาพ ของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุตรา สุนทรส; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การศึกษาเปรียบเทียบการนำนโยบายจังหวัดปลอดเหล้า ไปปฏิบัติในจังหวดัภาคตะวันออกเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2557การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; ธนวัฒน์ พิมลจินดา; ศุภัครจิรา พรหมสุวิชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559การเปรียบเทียบผลการนำนโยบายด้านแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ กรณีศึกษา 3 จังหวัดภาคตะวันออก สระแก้ว จันทบุรี และตราดวิชัย จงโชติชัชวาลย์; ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อโครงการตลาดประมงท่าเรือพลีเทศบาลเมืองชลบุรีวัลลภ ศัพท์พันธุ์; ภัทรกานต์ วรยศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2547ทัศนะของประชาชนต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีสุทธนู ศรีไสย์; สุพจน์ บุญวิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563นวัตกรรมนโยบายสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2549นโยบายของรัฐและกฎหมายคาสิโนในประเทศไทยวิชัย ดีรอด; ยุทธพงษ์ นฤนรเศรษฐ; อรพิน กาบสลับ; จันจิรา จูฑะศร; เบญญรัสมิ์ พิริยะกิจจา, และอื่นๆ
2556บทเรียนจากความล้มเหลวในการจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในเขตพื้นที่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีธนวัฒน์ พิมลจินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563พัทยา 4.0: การค้นหานวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารการพัฒนา เพื่อผลักดันให้เป็นเมืองชั้นนำระดับโลกจักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; วิภาวี พิจิตบันดาล; เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; สุภรัติ สุขวิสุทธิ์; อิทธิพล เนธิยคุปต์ สิงขรแก้ว, และอื่นๆ
2549ระบบการบริหารจัดการในการให้บริการคาสิโนประกาศิต เจริญยิ่ง; นพรัตน์ สุวรรณโชติ; โกศล ชัยสวัสดิ์; คณิน ถูกมี; ศิรินทิพย์ ทองย้อย, และอื่นๆ