การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มนตรี แย้มกสิกร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 14 จากทั้งหมด 14
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2546กระบวนการเรียนรู้และกลยุทธ์การต่อสู้เพื่อรักษาแหล่งทรัพยากรหลักของชุมชนบ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราดมนตรี แย้มกสิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551การประเมินความต้องการจำเป็นด้านการจัดบริการในการพัฒนานิสิตของนิสิตชั้นปีที่ 1ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ขนิษฐา พงษ์ญาติ; มนตรี แย้มกสิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2544การประเมินโครงการอาสาสมัครกับการเรียนรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งระยะที่ 1 และ 2เสรี ชัดแช้ม; สุชาดา กรเพชรปาณี; มนตรี แย้มกสิกร; สมโภชน์ อเนกสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนาชุดการสอนวิชาภูมิศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมัธยมศึกษาสมบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวศรีสุวรรณ แสงจันทวง; เกรียงศักดิ์ บุญญา; มนตรี แย้มกสิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; มนตรี แย้มกสิกร; ดวงพร ธรรมะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในกรมการศึกษานอกโรงเรียน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพงศ์เทพ จิระโร; มนตรี แย้มกสิกร; ประชา อินัง; บุนขง ทุมวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเตรียมความพร้อมพัฒนาครูกลุ่มประเทศอาเซียน : การศึกษานำร่องนิสิตทุนพัฒนาครูรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียมนตรี แย้มกสิกร; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; จันทร์พร พรหมมาศ; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์, และอื่นๆ
2555การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้เพื่อยกฐานะวิทยาลัยครูสู่ความเป็นมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษาวิทยาลัยครูสะหวันนะเขตสุภี เพชรดาวง; เกรียงศักดิ์ บุญญา; มนตรี แย้มกสิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การศึกษาศักยภาพพื้นฐานทางการบริหารที่จำเป็นของผู้บริหารวิทยาลัยครู สังกัดกรมสร้างครู กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววิชัย จันทร์ทองพิรุณ; ประชา อินัง; มนตรี แย้มกสิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การสร้างชุดการสอนวิชาวิธีสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนครูระบบ 11+2 สายประถม โรงเรียนสร้างครูดงคำช้าง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมนตรี แย้มกสิกร; เกรียงศักดิ์ บุญญา; สุจิตรา ปัดสาพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550มาตรฐานและข้อมูลพื้นฐานหอพักเอกชนในประเทศไทยมนตรี แย้มกสิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551องค์ประกอบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นสาเหตุต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; มนตรี แย้มกสิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549องค์ประกอบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นสาเหตุต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; มนตรี แย้มกสิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550เกณฑ์ประสิทธิภาพในงานวิจัยและพัฒนาสื่อการสอน: ความแตกต่าง 90/90 Standard และ E1/E2มนตรี แย้มกสิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์