การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง คณะศึกษาศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การศึกษาการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.วิมลรัตน์ จตุรานนท์; โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"; คณะศึกษาศาสตร์; ประยูร อิ่มสวาสดิ์; แสงอรุณ ขันอาสา, และอื่นๆ
2558ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ.ภารดี อนันต์นาวี; คณะศึกษาศาสตร์; สุรชัย ใจชุ่มชื่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยครูสะหวันนะเขต สังกัดกรมสร้างครูกระทรวงศึกษาธิการรัศมี พระชัยศรี; ประยูร อิ่มสวาสดิ์; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; คณะศึกษาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ", และอื่นๆ
2535สุขภาพจิตของเด็กในแหล่งอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกวิณี ชิดเชิดวงศ์; ผกา บุญเรือง; คณะศึกษาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์