กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2510
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิมลรัตน์ จตุรานนท์
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
คณะศึกษาศาสตร์
ประยูร อิ่มสวาสดิ์
แสงอรุณ ขันอาสา
มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การบริหารการศึกษา - - ลาว.
การวางแผนการศึกษา - - ลาว.
การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง.
กิจกรรมการเรียนการสอน.
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา เมืองสาละวัน ปีการศึกษา 2553 จำนวน 135 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย (X̅) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และและเปรียบเทียบการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของผู้บริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนประเภทต่างกัน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบ Independent sample ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เมืองสาละวัน ตามทัศนะของครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก และ การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เมืองสาละวัน จำแนกตามประเภทโรงเรียนแตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 The purpose of this research was to study learning activities enhancing child centered of secondary school administrator saravan district and province lao P D R. The sample group were teachers who teach in secondary school, saravan district, school year/Academic year 2553, there were 135 teachers. The tool used were questionnairs included with 5 levels, 48 questions, statistic is used that Mean (X̅) and standard deviation (SD), by comparing centered learning activities enhancing of secondary school administrator used and Independent samples t – test. The findings revealed that child centered learning activities enhancing of secondary school administrator saravan district as perceived by teachers was at more level, and comparison on school types, was found that there was statistical significance difference at .05 level.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2510
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
p58-68.pdf4.6 MBAdobe PDFดู/เปิด
p58-68.pdf4.6 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น