กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2508
ชื่อเรื่อง: ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยครูสะหวันนะเขต สังกัดกรมสร้างครูกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รัศมี พระชัยศรี
ประยูร อิ่มสวาสดิ์
วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การบริหารการศึกษา - - ลาว
วิทยาลัยครูปากเซ - - การบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา - - ลาว - - การบริหาร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรียบเทียบปัญหาและแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน วิชาการ ในวิทยาลัยครูสะหวันนะเขต สังกัดกรมสร้างครู กระทรวง ศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว จำแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และอาจารย์ผู้สอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และอาจารย์สอนในวิทยาลัยครูสะหวันนะเขต จำนวน 145 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบ มาตราประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยครูสะหวันนะเขตสังกัดกรมสร้างครู กระทรวงศึกษาธิการโดย รวม และรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร รองลงมา คือ การวัดผล และการประเมินผล สุดท้าย คือ การจัดกิจกรรมการ เรียนการสอน 2. ปัญหาการบริหารงานวิชาการจำแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนไม่แตกต่างกัน 3. แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยครูสะหวันนะเขต สังกัดกรมสร้างครู กระทรวง ศึกษาธิการ ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ควรจัดอบรมอาจารยผู้สอนเกี่ยวกับการวิเคราะห ์ หลักสูตรการ ์ เรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละรายวิชา การวัดและประเมินผลทางการเรียนควรอบรม อาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการทำการวิจัยในชั้นเรียน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2508
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p35-46.pdf4.82 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น