กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/740
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิผลของยาแก้ไอมะขามป้อมในการบรรเทาอาการไอ: การศึกษาเบื้องต้น
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The efficacy of emblica officinalis cough syrup in symptomatic cough relief : a preliminary study
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุนันทา โอศิริ
สุภาภรณ์ ปิติพร
จิราพร ตระการจันทร์สิริ
ผกากรอง ขวัญข้าว
ณัฐดนัย มุสิกวงศ์
ปวัชสรา คัมภีระธัม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
คำสำคัญ: การรักษาด้วยสมุนไพร - - ไทย
มะขามป้อม - - การใช้รักษา
ยาแก้ไอ
อาการไอ - - การรักษาด้วยยา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/740
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น