กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/693
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factor related to the participation in environmental conservation of sub-district administrative organization's permanent secretaries in Eastern Seboard Region
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บุญเชิด หนูอิ่ม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม - - การมีส่วนร่วมของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม - - ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก - - สิ่งแวดล้อม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2542
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ในการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 4 ประการ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมสัมมนา ฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมกับความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ประการที่สอง เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับสื่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมกับความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ประการที่สาม เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ประการที่สี่ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม กลุ่มเป้าหมายเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง จำนวน 121 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 60 ของปลัดองค์การบริการส่วยตำบลในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด การวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้โปรแกรม SPSS ช่วยในการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน (ค่าไค-สแควร์ และค่าเปียร์ซัน) ผลการศึกษา พบว่า การเข้าร่วมสัมมนา ฝึกอบรม และการมีเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จะมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยสำคัญ (ที่ระดับ 0.05) แต่จะไม่มีความสัมพันธ์กับความตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างมรนัยสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ สถานภาพสมรส ระดับตำแหน่ง การเข้ามาในตำแหน่ง และพื้นที่ทำงาน ไม่มีความแตกจ่างต่อความตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจัยด้านการศึกษา จะมีความแตกต่างต่อการมีส่วนร่วมใรการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/693
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น