กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/483
ชื่อเรื่อง: รูปแบบครูในฝัน : มุมมองของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Model of smart teacher : five years curriculum students perspective in faculty of education
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จันทร์ชลี มาพุทธ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: ครู
บุคลากรทางการศึกษา
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบของครูในฝันในมุมมองของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาได้แก่ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร 5 ปี จำนวน 170 คน ปีการศึกษา 2547 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นโดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับ ประกอบด้วยรูปแบบครูในฝัน 5 ด้าน รวม 60 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยการใช้การวิเคราะห์ t-test และความแปรปรวนทางเดียวง (One-way Analysis of Variance) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบครูในฝัน: มุมมองของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปีมีความคิดเห็นอย่าในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับจากคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านความรู้ทางวิชาการ ด้านมุ่งมั่นพัฒนา ด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณ เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นรูปแบบครูในฝันตามมุมมองของนักศึกษาจำแนกตามเพศและสาขาการสอนพบว่าระดับความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/483
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น